Tag archief: Gemeente

Wethouder met verstand, maar de intervieuwer heeft al te veel rook ingeademt

Nijmegen neemt het onderwerp milieuschade, gezondheidsschade en geuroverlast zeer serieus.

Het college van B&W van de gemeente Nijmegen neemt het onderwerp milieuschade, gezondheidsschade en geuroverlast zeer serieus. Hiervan getuigt onder andere bijgaande brief van B&W aan de gemeenteraad van Nijmegen. Ook hebben we enkele voorlichtende artikelen geplaatst in het lokale huis-aan-huisblad. Daarnaast worden alle individuele klachtsituaties beoordeeld door onze Omgevingsdienst (ODRN).

In een samenwerkingsverband met 7 grote gemeenten en in het zogenaamde Platform houtstook wordt nieuw beleid van gemeentes t.a.v. houtstook voorbereid. Dat is met name gericht op verbeterd inzicht op uitstoot en gezondheidsschade; herinvoering van normering op (de uitstoot van) houtkachels én mogelijkheden om samen met de kachelbranche te komen tot de verkoop van schonere houtkachels en betere voorlichting over het stoken van houtkachels. Eventuele maatregen worden in het Platform houtstook afgestemd.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. Henk Nijhuis 024-3292649 | E h.nijhuis@nijmegen.nl

Gemeente Beesel laat weten regels omtrent houtrook te hebben gemaakt…

gemeente beerselGemeente Beesel laat weten regels omtrent houtrook te hebben gemaakt: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

Overwegen:

– dat het college bevoegd is handhavend op te treden tegen hinder van houtkachels/ open haarden op

grond van het Bouwbesluit;

– dat het college op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een onderzoeksplicht heeft bij

de voorbereiding van besluiten (tot het opleggen van een stookverbod dan wel afwijzing van een

handhavingsverzoek);

– dat de beoordeling of er sprake is van hinder dient te geschieden aan de hand van algemene

maatstaven;

– dat dergelijke maatstaven ontbreken;

– dat de kosten voor het inhuren van een deskundig bureau kostbaar zijn;

– dat de uitkomst van een onderzoek, omdat wettelijke maatstaven ontbreken, onzeker is.

besluit:

– tot het vaststellen van de Beleidsregel Hinder van houtkachels/ open haarden.

http://www.beesel.nl/Bestuursinformatie/Vergaderingen/College/Archief_2014/Besluitenlijst_Week_11/Besluitenlijst_Week_11/15_Beleidsregel_hinder_van_houtkachels_open_haarden.org

In juni gaan de schoorsteenbranden gewoon doorrrrrrrrrrrrrrrrrr

Praktijkdag Aanpak van overlast en ergernissen 2015

Praktijkdag Aanpak van overlast en ergernissen 2015

Bespaar kosten door preventie, betrekken van burgers en effectieve ketensamenwerking

25 juni 2015, Postillion Hotel, Bunnik

De overheid is niet langer voor alles verantwoordelijk. Er is minder geld beschikbaar. Mensen en middelen moeten zo effectief mogelijk ingezet te worden. Belangrijk is dus om op zoek te gaan naar slimme samenwerkingsvormen en samen met burgers, bedrijven en ketenpartners te werken aan leefbare en veilige buurten en wijken.

Tijdens deze dag hoort u hoe uw collega’s erger proberen te voorkomen en handhaven als het moet als het gaat om veel voorkomende ergernissen, als hondenpoep, vuurwerk, zwerfvuil en asociaal en agressief gedrag en vandalisme. U krijgt handvatten voor een succesvolle aanpak van schoon, heel en veilig zodat u:

  • Initiatieven/projecten faciliteert en verbindt aan uw eigen organisatie zonder het initiatief over te nemen
  • Meer grip krijgt op welke mate u burgers autonomie en budget geeft om zelf hun leefomgeving te verbeteren en hen gemotiveerd houdt om initiatieven te continueren
  • Het momentum van de decentralisaties van het sociaal domein weet te gebruiken om samen met ketenpartners de leefbaarheid en veiligheid te versterken

Hoor hoe de gemeente Breda door middel van wijkdeals samen met burgers de leefbaarheid van wijken en buurten op heel praktische wijze versterkt.

Kortom, u krijgt een dag vol praktijkvoorbeelden en concrete tips om de leefbaarheid en veiligheid in uw omgeving te verbeteren. Met minder middelen door maatschappelijke kracht goed te faciliteren en door effectief samen te werken met ketenpartners.

Exclusief onderzoek voor deze dag

In aanloop naar deze dag hebben we in samenwerking met I&O Research een uitgebreid onderzoek gedaan onder zowel ambtenaren en professionals. Tijdens deze dag hoort u waar burgers zich aan ergeren en of dit overeenkomt met het beeld dat u als bestuurder, ambtenaar of professional hierover heeft.