Tag archief: Beter stoken

Betere informatievoorziening over houtstook (BRON 2e Kamer)

Het stoken van hout in houtkachels, haarden en open vuur leidt vooral lokaal tot problemen met de luchtkwaliteit.
Ongeveer 10% van de Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 30 175, nr. 220
BRON:2e kamer houtstoken kst-30175-220

stankvrouwNederlandse bevolking ondervindt hiervan hinder. Veel klachten van burgers komen uiteindelijk terecht bij de gemeenten. Het Rijk biedt gemeenten op een aantal manieren ondersteuning bij het terugdringen van de overlast door houtrook.

Voor nieuwe kachels geldt een productbeleid. Dat wil zeggen dat alleen toestellen op de markt mogen worden gebracht die gaskachel - bellfires -Flat Bell hidden dooraan typekeuringseisen voldoen. In oktober 2014 is in Brussel een voorstel van de Europese Commissie aangenomen om in het kader van de Ecodesign richtlijn de Europese eisen voor houtkachels flink aan te scherpen. Met de houtka- chelbranche zal ook de mogelijkheid worden bekeken om tot een green deal te komen.

nijkerk crisDe overlast door houtstook wordt echter niet alleen bepaald door de technische eisen aan de stookinstallatie, maar ook door het stookgedrag van burgers. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom, samen met het Longfonds, gemeenten en GGD, burgergroeperingen, de kachelbranche en kennisinstituten, het initiatief genomen tot de oprichting van een Platform Houtstook. Doel van het platform is alle maatschappe- lijke actoren bij elkaar te brengen om (onder andere via een website) kennis te verzamelen en uit te wisselen over hoe de overlast van houtstook kan worden beperkt.

image026Vanuit het ministerie zal het initiatief worden genomen om samen met betrokken partijen in het Platform Houtstook te komen tot een (digitale) folder: een filmpje waarmee de belangrijkste feiten over de gezondheidsri- sico’s van houtstook uiteen worden gezet en ook tips worden gegeven om de overlast van houtstook zoveel mogelijk te beperken. Verder zal samen met de partners bezien worden welke mogelijkheden er zijn om kopers van kachels en haarden te adviseren over de aanschaf van schone kachels en over de juiste manieren van stoken.

Nijmegen neemt het onderwerp milieuschade, gezondheidsschade en geuroverlast zeer serieus.

Het college van B&W van de gemeente Nijmegen neemt het onderwerp milieuschade, gezondheidsschade en geuroverlast zeer serieus. Hiervan getuigt onder andere bijgaande brief van B&W aan de gemeenteraad van Nijmegen. Ook hebben we enkele voorlichtende artikelen geplaatst in het lokale huis-aan-huisblad. Daarnaast worden alle individuele klachtsituaties beoordeeld door onze Omgevingsdienst (ODRN).

In een samenwerkingsverband met 7 grote gemeenten en in het zogenaamde Platform houtstook wordt nieuw beleid van gemeentes t.a.v. houtstook voorbereid. Dat is met name gericht op verbeterd inzicht op uitstoot en gezondheidsschade; herinvoering van normering op (de uitstoot van) houtkachels én mogelijkheden om samen met de kachelbranche te komen tot de verkoop van schonere houtkachels en betere voorlichting over het stoken van houtkachels. Eventuele maatregen worden in het Platform houtstook afgestemd.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. Henk Nijhuis 024-3292649 | E h.nijhuis@nijmegen.nl

Gemeente Beesel laat weten regels omtrent houtrook te hebben gemaakt…

gemeente beerselGemeente Beesel laat weten regels omtrent houtrook te hebben gemaakt: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

Overwegen:

– dat het college bevoegd is handhavend op te treden tegen hinder van houtkachels/ open haarden op

grond van het Bouwbesluit;

– dat het college op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een onderzoeksplicht heeft bij

de voorbereiding van besluiten (tot het opleggen van een stookverbod dan wel afwijzing van een

handhavingsverzoek);

– dat de beoordeling of er sprake is van hinder dient te geschieden aan de hand van algemene

maatstaven;

– dat dergelijke maatstaven ontbreken;

– dat de kosten voor het inhuren van een deskundig bureau kostbaar zijn;

– dat de uitkomst van een onderzoek, omdat wettelijke maatstaven ontbreken, onzeker is.

besluit:

– tot het vaststellen van de Beleidsregel Hinder van houtkachels/ open haarden.

http://www.beesel.nl/Bestuursinformatie/Vergaderingen/College/Archief_2014/Besluitenlijst_Week_11/Besluitenlijst_Week_11/15_Beleidsregel_hinder_van_houtkachels_open_haarden.org

Hagenaars moeten minder gaan barbecueën en het liefst geen houtkachels meer stoken.

Wethouder Tom de Bruijn: Hagenaars moeten minder gaan barbecueën. BRON

bbq

DEN HAAG – Hagenaars moeten minder gaan barbecueën en het liefst geen houtkachels meer stoken. Dat moet ertoe leiden dat de luchtverontreiniging in de stad afneemt, schrijft de Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, milieu) aan de gemeenteraad.

Ervoor zorgen dat Hagenaars minder gaan barbecueën en de houtkachel opporren, zijn enkele maatregelen waarmee de gemeente in de toekomst de luchtvervuiling in de stad nog verder wil terugdringen.

Uit het actieplan Luchtkwaliteit dat wethouder De Bruijn maandag aan de gemeenteraad heeft gestuurd blijkt dat Den Haag nog dit jaar voldoet aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Maar het moet nog beter, vindt hij.

‘Schone lucht maakt de stad prettiger’

140116_fullimage_2014_tp_DeBruijn

Wethouder met hersens.

Daarom trekt De Bruijn zes miljoen euro uit om de lucht nog schoner te krijgen. ‘Schone lucht maakt de stad prettiger om te wonen, te werken, te wandelen, te fietsen en buiten te spelen’, schrijft hij in de nota.

Afgelopen voorjaar was er een stadsgesprek met betrokkenen. Op basis daarvan heeft de wethouder gekozen voor een aantal maatregelen:

– Er komt een nieuwe sloopregeling om meer vieze auto’s van de weg te krijgen
– De gemeente wil afspraken maken met de transportsector over het gebruik van schonere voertuigen bij de stadsdistributie. Nieuwe bussen in de stad moeten ook schoner zijn.
– Den Haag gaat het elektrisch vervoer stimuleren en richt zich daarbij op taxi’s, grotere werkgevers, koeriers en pizzabezorgers.

bbq perfect

BBQ ZONDER ROOK DAT KAN ZEKER EN IS VEEL GEZONDER DARMKANKER KOMT NIET VOOR NIETS MEER VOOR DOOR AL HET VERKOOLD VLEES

‘De bijdrage van houtstook en barbecueën aan de luchtverontreiniging neemt de komende jaren eerder toe dan af en wordt relatief steeds belangrijker’, aldus de wethouder. Daarom komt er een voorlichtingscampagne om houtstook te voorkomen of schoner te maken.

– Er wordt een aantal maatregelen genomen om de gezondheid van kwetsbare groepen te verbeteren. Ongeveer tachtig scholen of bejaardenhuizen bij drukke wegen krijgen advies op maat om de blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van extra luchtfilters of de verplaatsing van een ventilatiesysteem.

Read more at http://www.omroepwest.nl/nieuws/22-06-2015/wethouder-tom-de-bruijn-hagenaars-moeten-minder-gaan-barbecue%C3%ABn#MgEsiGW4vt3omUJt.99

…..de bewoners kregen als tip de (vieze) pijp te laten vegen…

Op kosten van de burgers weer gratis veegbeurt. Nederland is het een paradijs als je overal maling aan hebt. En dat zijn er heel veel met een houtkachel……..

steef 1389 [Desktop Resolutie]NIEUW-LEKKERLAND – In een schoorsteen van een woning aan de Claes de Jongestraat in Nieuw-Lekkerland is zondagmiddag 31 mei 2015 brand ontstaan. Rond 15.00 uur kwam er zoveel rook uit het afvoerkanaal, dat de brandweer werd gewaarschuwd. Een tankautospuit en een ladderwagen kwamen met spoed ter plaatse. De schoorsteen was met de ladderwagen slecht bereikbaar, doordat takken van een boom in de weg zaten. De takken werden weggezaagd, waarna de brandweer er alsnog bij kon. De schoorsteenpijp werd geramoneurd en de bewoners kregen als tip de (vieze) pijp te laten vegen.

In een naastgelegen pijp van het ventilatiekanaal, zat een vogelnest en een paar vogels. De diertjes zijn naar beneden gehaald. Daar namen medewerkers van dierenambulance De Kattenmand de zorg op zich.

Foto’s: Stefan van Aarle.

BRON

IMG_0289 [Desktop Resolutie]steef 1376 [Desktop Resolutie]steef 1387 [Desktop Resolutie]steef 1389 [Desktop Resolutie]steef 1395 [Desktop Resolutie]

In juni gaan de schoorsteenbranden gewoon doorrrrrrrrrrrrrrrrrr

All About Wood Smoke

Wood smoke is the problem, no doubt about it, and is by far the most compelling argument against wood heating. To be fair, the critics do have a point, although their extremism can be off-putting. There are places, mainly communities in sheltered mountain valleys, where, when the locals fire up their stoves and fireplaces during a cold snap, the smoke gets so thick you can’t see across the street. A frigid, stagnant air mass traps the smoke close to the ground. It smells terrible, affects everybody and makes some people sick.

For most of us, though, wood smoke is rarely seen as an issue because the particular topographical and climatological features that trap smoke don’t exist everywhere. Wood smoke tends to blow away before it annoys anybody. Smoke pollution only becomes a problem when the odd person can’t or won’t burn properly, thus attracting the ire of the neighbors.

In truth, the majority of woodburning devices currently installed are filthy in the smoke emissions department. That is, they emit particulates at the rate of 20 to 60 grams per hour of operation. A person who sets out to burn without smoke could easily get below this range by using decent fuel and burning smaller, hotter fires. Unfortunately, many people don’t know how. And, as of the last twenty years or so, we have new wood heating technologies that emit less than 7.5 grams per hour and most of the current models run in the range of 2 to 4 g/h. Again, an operator with a no-smoke attitude can get to the lower end of this range.

vaporization1. Wood vaporizes when heated into gases and tar particles. 2. If the temperature is high enough the tar particles vaporize into chemicals and carbon particles. 3. If the temperature is higher still and there is oxygen present, the gases and particles burn in bright flames.As pollutants go, the story of wood smoke is an interesting one. Chemically speaking, wood is about half carbon and the rest is mostly made up of oxygen and hydrogen. When you heat up a piece of wood, it starts to smoke and turn black at the same time. This is because the other stuff vaporizes under intense heat faster than the carbon burns, so smoking leaves much of the carbon behind until only charcoal, which is just about pure carbon, is left. The smoke that vaporizes out of the wood is a cloud of nasty, gooey little droplets of a tar-like liquid. Chemically, these droplets are actually big, gooey, complicated hydrocarbon molecules that take a number of different forms, mostly bad. If you’ve followed the issue, you may have seen the list of fifty or so chemicals found in wood smoke. They all sound lethal, but it turns out that only a few are actually carcinogenic. Be aware, however, that the list is bogus because these are the chemicals that result from smoldering, not burning.

When you burn wood properly in a bright, hot, turbulent fire, what you see is the tar droplets rising off the wood into a zone of extreme heat where they re-vaporize, cracking into their basic, mostly gaseous, constituents, and oxidize. That is to say, they burn. You are left with carbon dioxide, some carbon monoxide and a number of other gases, water vapor and some not quite completely oxidized hydrocarbon bits. The bits are the particulate emissions that EPA regulates. When it comes to these sooty particulate emissions, of course, the fewer the better.

The complicated hydrocarbons that spew into the air as smoke from a smoldering wood fire are inherently unstable. And they stink. Hence their formal name: polycyclic aromatic hydrocarbons. As soon as the tarry droplets exit the chimney their more volatile gases start to evaporate and their chemical make-up changes. In the scheme of things these are heavy molecules so they eventually fall to ground. There, they mix with water and soil, transforming again as they blend into the background as humus. The key point is that while wood smoke is unhealthy to breathe in high concentrations, it is not poisonous to the environment.

It turns out that the human nose is almost unbelievably sensitive to these aromatic hydrocarbons. Maybe you have experienced this: you are cross-country skiing or snow shoeing far from the nearest house when out of nowhere comes that wonderfully spicy scent of wood smoke. Your nose can detect the most minute concentrations of these compounds in the air, at lower concentrations than the most sensitive emission montoring equipment. In most people these hints of wood smoke in the air elicit fond memories of hearth and home. Some say our highly developed response to the smell of burning wood is a form of ancient homing instinct that we still carry around in our genes.

But, at what airborne concentration does wood smoke change from being a pleasant smell to being unhealthy air pollution? The technical answer is probably meaningless to most people, but they sure know when they’ve inhaled enough, and it isn’t much. Although there might be some debate about acceptable concentrations in the outside environment, the smell of wood smoke inside a house must always be defined as pollution. No woodburning system should ever spill smoke into the room. If yours does, you really ought to get it looked at.

opacitywashingtonstateThese three photos from the Washington State department of ecology show smoke opacity levels. Note that a properly used EPA certified appliance will produce a much clearer exhaust than the photo on the left.

There are many ways to reduce the amount of smoke your woodburning activities produce. In fact, by using all the techniques that follow, you can get your emissions down near the range that oil furnaces produce, and you don’t hear too many complaints about oil heating emissions.

 • If you don’t already use an EPA certified stove, fireplace or insert, buy one as soon as you can. This one step can cut your emissions by as much as 90 per cent. Pellet stoves and masonry heaters are not usually EPA certified, but burn in the sub-5 gram range, so they are also low-emission options.
 • Use only properly seasoned firewood. That means it is cut, split and stacked in the open between six months and a year before burning. Drying may take longer in cold, damp climates, or if the wood is big pieces of very hard wood. Split the wood to a range of sizes that suit your heater.

The way you manage the fire has a big effect on how much smoke you make. When things are going well, this is what you should see:

 • When wood burns it should be flaming until only charcoal remains. If there are no flames, something is wrong.
 • If there are firebricks in the firebox, they should be tan in color, never black.
 • Steel or cast iron parts in the firebox should be light to dark brown, never black and shiny.
 • With seasoned wood, correct air settings and proper loading arrangement you should expect almost instant ignition of a new load of wood. If the wood doesn’t ignite quickly, something is wrong.
 • If the appliance has a glass door with airwash, it should be clear.
 • If the appliance has a glass door without airwash, it will be hazy, but should never be totally black.
 • The exhaust coming from the top of the chimney should be perfectly clear or white with steam. A plume of blue or gray smoke indicates that you have a problem.

That’s all there is to it. Clean burning with no smoke is not rocket science, it just takes some extra awareness like most other acts of environmental responsibility.

JG

Symposium: ‘Groen gas’ (1001 x beter dan houtstoken)

Gas

Nederland heeft op het gebied van gas een voortrekkersrol. Hoe behouden we deze positie?

Kom op 28 mei naar ‘Gassamenstelling van de toekomst: doorgaan op de huidige weg, of andere strategische keuzes maken?’ Dit is hét symposium voor alle experts uit de gaswereld, georganiseerd door Netbeheer Nederland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Duurzaam gas kan goedkoper

G-gas, H-gas, groen gas, biogas, power to gas, vergassingsgas, synthetisch gas: het aantal gassoorten in het net neemt toe. Momenteel worden ze allemaal met dezelfde kwaliteit als gas uit Groningen gemaakt. Maar de productie van duurzaam gas kan veel goedkoper als dit gas niet helemaal dezelfde eigenschappen hoeft te hebben als het Groningse aardgas.

Welke vragen beantwoorden we?

In het symposium proberen we antwoorden te vinden op een aantal relevante vragen:

 • Welke rol heeft gas in de toekomstige energievoorziening?
 • Welke verschillende gassoorten zijn bruikbaar in de nabije toekomst en welke samenstelling hebben deze gassen?
 • Welke ontwikkelingen zijn er op gasgebied en welke invloed hebben ze op de gassamenstelling?
 • Waar moeten we rekening mee houden voor bijvoorbeeld het energienet, apparatuur en veiligheidseisen als we het beleid om willen gooien?
 • Welke kennis en kunde is hiervoor beschikbaar?
 • Hoe kunnen we beleidsaanpassingen concreet en effectief vormgeven?
Onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis neemt u tussen 10.00 en 16.00 uur deel aan een gevarieerd programma.

Voor wie?

Het symposium is van belang voor iedereen die te maken heeft met de samenstelling van het gas, zoals gebruikers, invoeders van duurzaam (groen) gas, netbeheerders, leveranciers, meetbedrijven, fabrikanten van gastoestellen en het ministerie van Economische Zaken.

Meld u aan

U kunt zich hier aanmelden. Wij maken binnenkort de lijst met sprekers bekend. Het definitieve programma ontvangt u na aanmelding.