Categorie Archieven: Overlast houtrook

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

BRON Consumentenbond

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

Moeten er geen eisen gesteld worden aan het brandhout? Volgens het longfonds is het verbranden van hout kankerverwekkend. Het lijkt me dat dit dan gaat om een onveilig product? Hoe kan het zo zijn dat dit vrij verkocht wordt? Moeten hier geen normen voor komen?
Link https://www.longfonds.nl/sites/default/files/Longfonds%20Verklaring%20Houtrook%20met%20logo.pdf

Betreft: Verklaring Longfonds (voorheen Astma Fonds) over houtrook en
gezondheidsschade
Geachte heer, mevrouw,
In deze verklaring van het Longfonds gaan wij in op de gezondheidsrisico’s van het
stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues.
Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van
luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open
haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan
gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende
(PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding
van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.
Mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen, ondervinden de meeste
klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een
verslechterde longfunctie krijgen. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang
aanhouden, ook als de blootstelling al is beëindigd. Hierdoor worden deze mensen
belemmerd in hun dagelijkse leven.
Longpatiënten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel,
kunnen zich daartegen niet adequaat beschermen. Het is onmogelijk om de eigen woning
zodanig af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om
continu te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
De gemeente kan de gezondheid van longpatiënten wél beschermen. Bij het stoken van
hout moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan ‘goed
stoken’. Daarnaast is een stookverbod bij bepaalde weertypes: windstil weer,
temperatuurinversies, mist ed. en/of hoge concentraties luchtvervuiling sterk aan te
bevelen. Een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van houtvuur in de gemeente met
name door kachels en haarden draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Echter,
ook al wordt aan deze maatregelen voldaan, dan nog kunnen mensen die daar gevoelig
voor zijn, klachten krijgen.
Het Longfonds wil gezondheidsschade door luchtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij vertrouwen er dan ook op
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners, en met name de
mensen met een chronische longziekte, beschermt tegen de schadelijke gevolgen van
houtrook. Het Longfonds verzoekt de gemeente om elke situatie serieus te bekijken en
te onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

Wanneer vuurkorven en fakkels voor een zacht meeneemprijsje aan de kassa´s staan van bij voorbeeld de tuincentra of tankstations, wordt er (geleidelijk) steeds meer behoefte aan brandhout gecreëerd. Voor hen is het gewoon handel!  Het brandhout wordt inderdaad ook nog vaak gezellig, maar ongefilterd in openhaarden verstookt, trendy of met het idee gas te besparen, maar op een onkundige manier en vaak op de verkeerde temperatuur. Zelfs voor de nieuwbouw zijn in nederland nog steeds geen toereikende bouwkundige eisen voor filters aan een open haard gesteld (ik heb een architect gevraagd) en wie weet of de nieuwe allesbrander deugdelijk gecertificeerd is? Geheel anders bij onze buurlanden en Skandinavië met voorschriften en stevige controles. Ondeugdelijke haarden worden na een waarschuwing  korterhand ambtelijk dichtgemetseld en daar komt de boete nog bovenop. Zachte heelmeesters……

Klachten over branderige ogen, rookstank tot en met naar lucht moeten happen voor mensen met astma of bronchitis zijn al jaren lang bij de plaatselijke GGD’s geregistreerd. De GGD heeft daarover ook een gedegen onderzoek laten doen door het RIVM en de gevaren en gezondheidsschades zijn alom bekend en mogelijk erger dan de uitlaatgassen van het autoverkeer waarover zo vaak wèl gedoe is.

Agrariërs of bedrijven worden hard aangepakt, wanneer er een melding van open vuur binnenkomt. Ook voor paasvuren is een vergunning nodig, maar particulieren kunnen helemaal niet aangepakt worden, omdat de Gemeentes er geen handhaving (lees APV-verordening) voor hebben ingericht. De politiek heeft vragen hierover ooit als niet-relevant afgedaan en nu moeten we op een wetgeving vanuit Brussel wachten voor het gehele europese gebied……want gezellig fikkiestoken, dat laat je je door de buren toch niet verbieden. Not done!

Wanneer men op “houtrook” zoekt op het internet, komen er veel klachten, maar ook veel informaties en initiatieven voorbij, zoals voorgedrukte folders over houtrookoverlast om (anoniem maar hopelijk effectief) als bijsluiter van brandhout bij de veroorzaker in de brievenbus te stoppen. Er is een landelijk burger-meldpunt waarop dan de gemeentelijke bestuurders hun actuele positie kunnen zien. Niemand wil ruzie met de buren……..!! De autoriteiten kijken weg. Ook kan men op het internet een voorbereide petitie vinden en tekenen…….of het verontrustende onderzoek van het RIVM nalezen. Maar deze oude brandhout-molen draait, politiek gezien héél erg langzaam en niemand wil zich de vingers aan die hete vuurkorven branden. De regenten in Den Haag lijken met de kop in het zand te denken:

Beste burgers, krijg allemaal maar gewoon de (fijnstof-) kanker!

(en ja topic-opener, open houtvuur is meer dan alleen maar rook- of stankoverlast, het is zelfs levensgevaarlijk!!)

 

http://www.ggdwestbrabant.nl/Themas/Milieu-en-veiligheid/Luchtvervuiling/Houtrook

enz……………….

Overlast van buren (bron VEH)

Overlast van buren BRON

Wat zijn de regels met betrekking tot overlast? En wat kunt u het beste doen bij overlast van uw buren?

Er bestaan geen echte criteria voor overlast. Uw buren mogen u uiteraard niet te veel hinder bezorgen met geluid en stank. Van overlast is sprake als het vaak voorkomt en lang duurt. Een buurman die af en toe piano speelt kan vervelend zijn. Maar het valt niet onder overlast. Dat is wel het geval als hij vaak of langdurig en op ongepaste tijden muziek speelt.

Tips bij overlast

Probeer eerst het probleem in goed overleg of via buurtbemiddeling op te lossen. Helpt dat niet, dan zijn er verschillende (juridische) mogelijkheden om iets te doen tegen erge woonoverlast. Doe in ieder geval aangifte bij de politie. Want het is belangrijk dat er een dossier wordt aangelegd van de overlast.

Naar de rechter

In de wet staat dat u mensen die in uw buurt wonen geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Denk daarbij aan lawaai, stank of rook. Enige hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Wanneer hinder onrechtmatig wordt, hangt weer af van de ernst van de hinder en de duur ervan. Via de rechter kunt u een procedure starten om de overlast te beëindigen. Een tweede regeling over burenoverlast in de wet staat in het Wetboek van Strafrecht (artikel 431). Dit artikel verbiedt ‘nachtelijk burengerucht’. De politie moet erop toezien dat mensen zich hieraan houden. U kunt dus aangifte doen bij de politie als u overlast ervaart. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot vervolging.

Via Vereniging van Eigenaren

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.

Overlast in openbare ruimtes of panden

Vindt de overlast plaats in een openbare ruimte, dan kunt u via de gemeente proberen iets aan de overlast te doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente staan vaak leef-en omgangsregels voor openbare ruimtes. De gemeente kan tegen overlast optreden via een dwangsom. Soms kan de gemeente zelfs een gebiedsontzegging opleggen. Is er sprake van ernstige verstoring van de openbare orde? Dan kan de burgemeester in het uiterste geval een pand voor een bepaalde tijd sluiten. Bijvoorbeeld bij drugsoverlast. Er moet dan wel een goed dossier zijn opgebouwd waarin alle meldingen van overlast zijn opgenomen.

Landelijk Platform Woonoverlast
Een handige website waar mensen die overlast ervaren terecht kunnen, is het Landelijk Platform Woonoverlast. Het platform is een netwerk van professionals van onder andere politie, bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. Het doel van het platform is overlast te verminderen door de kwaliteit van de aanpak te verhogen.

GGD Houtrook veroorzaakt hartfalen

BRON OMROEP FRIESLAND

De brandweer geeft het “voorbeeld”

De allesbrander die dag en nacht brandt…………en een schoorsteenbrand veroorzaakt.

ALTIJD JE SCHOORSTEEN VEGEN ZEGT DE BRANDWEER…….

Tijd voor een stookverbod van allesbranders en houtkachels………..

Bizar: brandweergezin uit Baarn moet eigen woning blussen

Wat ik het meest bizar vind, is dat een brandweerman, die

weet hoe dodelijk rook is, dag en nacht (ook als er niemand

thuis is) een allesbrander stookt en daarmee de gezondheid

van zijn gezin en zijn buren ernstig aantast. Ik hoop ooit nog

eens te lezen dat hij nu wijzer geworden is – zijn omgeving zal

hem dankbaar zijn.

Dijksma helpt bij het stoken van het vuurtje

Dijksma helpt bij het stoken van het vuurtje

Uit de wandelgangen Gezellig zo’n houtkachel, maar ongezond is die wel. Staatssecretaris Dijksma maakt er werk van.

BRON

Vieze houtstoker

De houtkachel. In linkse kringen jarenlang het alternatief voor vervuilende olie of gas. Of juist als statussymbool voor mensen die, naast de centrale verwarming, nog willen bijstoken. Maar houtstook heeft zijn nadelen. Vorig jaar december nam de Tweede Kamer op initiatief van het PvdA-Kamerlid Yasemin Cegerek een motie aan waarin de houtkachel werd aangewezen als mogelijke ziektenveroorzaker. Waarin werd vastgesteld dat houtstokers hun gang kunnen gaan en buren nergens verhaal kunnen halen, ook niet als ze er ziek van worden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) werd op pad gestuurd die gezondheidsproblemen én de oplossingen ervoor in kaart te brengen. Met spoed. Dijksma moest de Kamer daar voorjaar 2016 over informeren.

Buurtbemiddelaars

Zij heeft daar werk van gemaakt. Vandaag bespreekt de commissie Infrastructuur en Milieu onder meer de houtstookoverlast. De staatssecretaris onderschrijft de belangrijkste conclusies van het rapport Overlast door houtrook van de GGD Groningen. Houtrook blijkt vol van schadelijke stoffen. Met het risico van astma, COPD, kanker en hart- en vaatziekten. Volgens Dijksma ligt er een belangrijke taak voor het lokaal bestuur. Die kan met plaatselijke APV’s de houtstook zelfs reguleren. Daar bovenop kunnen gemeenten bemiddelaars aanstellen die houtstokers en gedupeerden bij elkaar moet brengen voor een goed gesprek.

Houtstook-apps en toolkits

Maar Dijksma wil zelf ook aan de slag. Zo heeft haar ministerie al een toolkit ‘houtstook door particulieren’ ontwikkeld. Met stappenplannen voor de stoker en tips over de juiste, volledig brandbare houtblokken, stooktechnieken en tips over de gevolgen van weersomstandigheden voor de stook. Het ministerie heeft ook het landelijke Platform Houtstook opgericht, een kennisbaak over overlast en gezondheidsschade door particuliere houtstook. En dan is er nog het Programma Slimme en Gezonde Stad. Met daarin bijvoorbeeld Nijmegen met zijn houtstook-app. Stokers kunnen er terecht voor info over het weer en de risico’s voor overlast.

En dan is er nog Brussel

Brussel doet ook een duit in het zakje, schrijft Dijksma. In 2022 is de Europese Eco-design-richtlijn van kracht, met scherpere eisen voor houtkachels. Die moeten dan aan de strenge Duitse eisen voldoen. Net als de roker moet ook de houtstoker op zijn tellen gaan passen.

Milieu Centraal:1 op de 10 Nederlanders heeft grote last van houtstook

default-og-image.png1 op de 10 Nederlanders heeft GROTE last van houtstook BRON

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking vindt vuurtjes stinken. 10 procent van de Nederlanders ervaart zelfs grote overlast door houtstokers in de buurt. Dit blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal, uitgevoerd door Motivaction.

Ongeveer 1 op de 10 huizen heeft een houtkachel of open haard. Twijfel je om er eentje aan te schaffen? In woonwijken kunnen er beter geen bijkomen. Bij het stoken van hout komen namelijk stoffen, zoals fijnstof, vrij die slecht zijn voor de gezondheid. Bijna dertig procent van de Nederlanders weet dat hout stoken schadelijk is voor de gezondheid. Rook kan andere huizen ingaan via ramen, deuren en ventilatieroosters.

Tips om schoner te stoken

Wil je toch een vuurtje stoken? Zorg dan dat je zo min mogelijk overlast geeft. Milieu Centraal heeft tips om schoner te stoken. Een belangrijke tip – die bij 21 procent van de houtstokers onbekend bleek – is om niet te stoken bij windstil of mistig weer. Een andere tip: gebruik droog en onvervuild hout, van duurzaam beheerde bossen, zodat er minder giftige stoffen vrijkomen. Bij een goed vuurtje is de vlam heldergeel en flakkert deze niet.

Open haard verspilt hout

Een kwart van de mensen met een open haard denkt te besparen op de energierekening. Dit is een misverstand omdat je met een open haard juist duurder uit bent en hout verspilt. Een groot deel van de warmte vliegt namelijk zo de schoorsteen uit. Een open haard of houtkachel met laag rendement stook je vooral voor de gezelligheid, niet om je hele huis te verwarmen.

Subsidie voor energiezuinig verwarmen

Wil je een milieuvriendelijke keuze maken voor het verwarmen van je huis? Kies dan een warmtepomp. Wil je toch hout stoken? Kies dan een pelletkachel. In 2016 kun je voor beiden een subsidie ontvangen.

Houtrook doodgewoon, maar wonen bij snelweg is ongezond..

Wonen bij een snelweg dan willen we niet, maar wonen in een wijk met houtrook heerlijk.

Het is heel gewoon geworden. Fikkie stoken doen we bij alles. 1 aflevering komt alles voorbij.

 

Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

 

 • Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

 • 435.000 open haarden
 • 335.000 houtkachels
 • 180.000 inzet haarden
 • ??? pelletkachels
 • Pelletkachels zijn veel beter
 • Wij stoken 1200 miljoen kilo hout per jaar
 • 11 kilo per dag per Nederlander wordt er gestookt
 • officieel is hout een groen brandstof
 • Wordt heel slecht gestookt
 • Houtkachels, vuurkorven, open haarden zijn heel milieu belastend
 • Als je een open haard,houtkachel enz. ruikt dan weet je al dat er slecht wordt gestookt en er veel giftige stoffen vrijkomen.
 • 78000000 kilo koolmonoxide en andere aromatische geur stoffen (BENZEEN, PAK’s, ROET,TEER)
 • Is heel slecht voor de gezondheid
 • Rendement open haard max. 10%
 • Heel veel giftige stoffen komen in de directe woonruimte (maar ook uw buren “genieten” van de schadelijke stoffen)
 • De stoker ruikt het zelf niet meer. (net als de tabaksroker)
 • Alleen goed gedroogd hout gebruiken. (Dat is dus op)
 • Geen afval hout of ander afval zoals kranten, melkpakken,tuinhout enz. (Dat gebeurt dus wel zie de talloze schoorsteenbranden)
 • Gashaard 100% beter of een DVD met een brandende open haard

Longfonds…verwarm je huis bewust dus niet met hout

NOS Journaal: GGD wil betere regels voor houtstoken.

GGD wil regels voor open haarden en houtkachels.
Fijnstof uitstoot (bij goed stoken) 10 x hoger dan WHO adviseert!!!!!