Categorie Archieven: Overheid

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

http://www.maassluis.nu/politiek/antwoorden-op-vragen-d66-over-houtrook-open-haarden/

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 Heeft u de brief die u onlangs van het Longfonds ontving over de gezondheidsschade door het verbranden van hout in onder andere open haarden beantwoord en zo ja op welke wijze?
Wij hebben geen brief van het Longfonds ontvangen. Op 27 oktober 2015 hebben wij wel informatie en een betoog ontvangen van de stichting Houtrookvrij. Als bijlage bij dit betoog zat een informerende brief van het Longfonds.

2 De winter komt er aan en dus ook het stoken van open haarden. Bent u bereid om de overlast van open haarden e.d. die Maassluise bewoners ondervinden, te beperken gezien de gezondheidseffecten hiervan.
Dit wordt al gedaan. Indien er sprake is van overlast kan er een klacht worden ingediend bij het meldpunt schoon, heel en veilig. Deze klacht komt dan bij bouw- en woningtoezicht die de situatie beoordeelt aan de hand van geldende wet- en regelgeving.

3 Bent u bereid het bouwbesluit zodanig aan te passen dat bv. in dicht bevolkte gebieden in Maassluis geen houtgestookte open haarden in woningen mogen worden geplaatst.
Zoals u weet kan een lokale overheid geen landelijke wetgeving aanpassen. Het bouwbesluit betreft landelijke wetgeving.

4 Bent u bereid om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig aan te passen dat bv. bij windstil weer, temperatuurinversies, mist en/of een hoge concentratie Iuchtverontreiniging, een stookverbod voor een bepaalde duur wordt opgelegd.
Omdat voor woningen de houtkachel als hoofdverwarming kan fungeren zijn wij nog niet voornemens de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.

5 Bent u bereid om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) er op aan te dringen dat zij gaan pleiten voor landelijke wetgeving inzake de overlast van houtrook door open haarden e.d. die makkelijk te handhaven is.
Het bouwbesluit biedt voldoende handvatten om in te grijpen indien dit nodig is. Wij zien dan ook geen noodzaak om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten te verzoeken om landelijke wetgeving aan te passen.

6 Bent u bereid via de media, De Schakel en de gemeentelijke pagina en website, aandacht aan deze zaak te besteden.
Op de website van de GGD wordt voorlichting gegeven over de gezondheidseffecten van houtrook, hoe je als stoker houtrookoverlast kunt beperken en wat je als gehinderde kunt doen. Daarnaast zijn deze raadsvragen en de antwoorden openbaar en wordt daar door wosmedia actief aandacht aan besteed.

Nieuwe emissie-eisen stookinstallaties in 2017

Voor het bedrijfsleven zijn strenge regels…………..maar de privé (houtkachel) stoker kan alles doen en laten wat hij wil………..

Emissie 2017
Gepubliceerd op: 19 maart 2015 | Gewijzigd op: 23 maart 2015

In 2017 worden nieuwe emissie-eisen van kracht voor bestaande middelgrote stookinstallaties die in gebruik zijn bij bedrijven en in de utiliteitsbouw en industrie.

In veel gevallen zullen aanpassingen aan verwarmingsketels, stoomketels, diesel- en gasmotoren en gasturbines noodzakelijk zijn. Wie daarvoor investeringen moet doen, kan in 2015 nog in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Middelgrote stookinstallaties

Vanaf 1 januari 2017 moeten bestaande middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) aan nieuwe emissie-eisen in het Activiteitenbesluit voldoen. De eisen gelden dan niet alleen voor nieuwe stookinstallaties, maar voor alle verwarmingsketels, stoomketels, diesel- en gasmotoren en gasturbines. Voor installaties in de offshore of bij tuinders die extern CO2 betrekken, geldt de overgangstermijn tot 1 januari 2019.

Noodzakelijke aanpassingen

Wat de nieuwe emissie-eisen voor consequenties hebben, is afhankelijk van het type en de leeftijd van de stookinstallatie. In veel gevallen zullen maatregelen noodzakelijk zijn, zoals aanpassing van de branders of het motormanagementsysteem of installatie van een rookgasreiniging. In een aantal gevallen zal het voorkomen dat de stookinstallatie moet worden vervangen.

VAMIL en MIA

Bedrijven die investeringen moeten doen om noodzakelijke aanpassingen uit te voeren, kunnen dit jaar nog in aanmerking komen voor financiële ondersteuning voor de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met deze fiscale regelingen milieuvriendelijke investeringen. Investeringen in nieuwe stookinstallaties komen niet in aanmerking voor MIA en Vamil omdat nieuwe installaties nu al aan de strengere eisen moeten voldoen.

Code A4121

De aanpassing van de installatie of investering in rookgasreiniging is op de Milieulijst 2015 code A 4121 opgenomen. Voor de bedrijven die in 2017 moeten voldoen aan de nieuwe eisen vervalt deze mogelijkheid na 31 december 2015.

Meer informatie over de regelingen MIA en Vamil en de Milieulijst 2015 vindt u opwww.rvo.nl/miavamil. Informatie over de regelgeving vindt u op de website van Infomil.

Het toenemend aandeel van de huishoudens in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen valt op. In Vlaanderen verwarmen er momenteel meer gezinnen hun woning met hout.

logovmmPERSMEDEDELING VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ  Aalst, vrijdag 19 december 2014

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije decennia verbeterd,  maar het aandeel van de huishoudens en het verkeer stijgt

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije jaren verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van twee rapporten die de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag publiceert. In 2013 werden aanzienlijk minder verontreinigende stoffen geloosd dan in 2000. Dat heeft uiteraard een positieve impact op de omgevingslucht. In 2013 haalde Vlaanderen de meeste Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. Opvallend is dat het aandeel van huishoudens en verkeer in de uitstoot van verontreinigende stoffen toeneemt.

Jaarlijks publiceert de VMM twee rapporten die een totaalbeeld geven van hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Het rapport ‘Lozingen in de Lucht 2000-2013’ inventariseert de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen en gaat na welke sectoren hiervoor verantwoordelijk zijn. Het rapport ‘Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest – 2013’ vat de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen samen. De toetsing aan de Vlaamse en/of Europese wetgeving en de trend over de jaren heen komen aan bod.

Minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in Vlaanderen

Op ruim tien jaar tijd is de uitstoot van stoffen die ozon vormen met een derde verminderd. Stoffen die ozon afbreken in de hogere luchtlagen het gat in de ozonlaag – zijn zelfs met 82% afgenomen. De verzurende emissie, verantwoordelijk voor de ‘zure regen’ halveerde, vooral door een dalende uitstoot van zwaveldioxide. Verder becijfert het rapport dat de uitstoot van fijn stof met 2% afnam.

De overschakeling naar aardgas, de afname in steenkoolverbruik en het lager zwavelgehalte in fossiele brandstoffen zorgden voor een daling van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Verder voerde de industrie heel wat saneringen door en verhoogde ze haar efficiëntie, ook dat heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.

Stijgend aandeel huishoudens en verkeer

Het toenemend aandeel van de huishoudens in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen valt op. In Vlaanderen verwarmen er momenteel meer gezinnen hun woning met hout. Dat leidt tot een duidelijke toename van de emissies van onder meer fijn stof en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Ook het wegverkeer blijft voor veel uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zorgen. Het aantal wagens en de kilometers die gereden worden blijven steeds toenemen.

Persinfo: Katrien Smet Woordvoerder Vlaamse Milieumaatschappij T 053 72 65 73  |  M 0473 99 28 70 k.smet@vmm.be

Onderzoek naar schade door rook houtkachels

BRON

De GGD’s in het noorden van het land onderzoeken de overlast door het stoken van houtkachels.

Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat houtrook  giftige stoffen bevat. KLIK HIER

De gezondheidsdiensten doen dat omdat mensen die nu klagen over hinder door houtkachels van de buren vastlopen. Gemeenten vinden het namelijk lastig om te bepalen wanneer de rook die vrijkomt hinderlijk of schadelijk is en hebben daardoor moeite om de klachten af te handelen.

Honderdduizenden

De proef van de GGD begint vandaag. Bij mensen die aangeven last te hebben van de rook wordt de fijnstof bij de woning gemeten. Ook vullen deze mensen met een GGD-medewerker een vragenlijst in over onder meer gezondheidsklachten. Aan of bij de woning wordt vervolgens meetapparatuur geplaatst die de fijnstof rond de woning een week lang registreert.

Gezondheidscoördinator Frans Duijm van de GGD Groningen zegt dat er in Nederland een paar honderdduizend mensen zijn die last hebben van de rook van houtkachels. “Die klachten variëren van geurhinder tot gezondheidsschade door de rook”, volgens Duijm.

Zijn er veel meer, want >10% van de bevolking heeft last van houtrook. Dat 1,7 miljoen

Zomer

Volgens Duijm is uit allerlei ander onderzoek inmiddels duidelijk dat het niet zo veel uitmaakt wat je verbrandt, maar dat de stoffen die daarbij vrijkomen schadelijk zijn. “De rook die vrijkomt bij het verbranden van hout kan in principe net zo schadelijk zijn als de uitlaatgassen van auto’s”, verduidelijkt de GGD’er.

U vergeet de miljoen tuinhaarden en BBQ’s        

Het onderzoek in Groningen, Drenthe en Friesland loopt tot en met de zomer. Mensen die last hebben van de rook van houtkachels kunnen zich bij de GGD aanmelden om mee te doen aan de proef.

 

Gezondheidscoördinator Frans Duijm van de GGD Groningen vindt een houtkachel niet vervelend ruiken.

Ik weet niet wat u lekker vindt ruiken een asbaklucht???
Er wordt van alles in de kachels verbrand GGD

GGD Hollands Midden: Echter, ze kunnen ook gevaar opleveren of hinder veroorzaken.

Houtkachel of open haard

BRON

 ggd logo miden

Houtkachels en open haarden zijn erg populair. Echter, ze kunnen ook gevaar opleveren of hinder veroorzaken. In het informatieblad vindt u tips voor gebruik van uw houtkachel of open haard.

Deel deze pagina

– See more at: http://www.ggdhm.nl/thema-s/item/winter/houtkachel-of-open-haard#sthash.9HN7lP9A.dpuf

Niet stoken bij weinig wind……ja,ja…….

Geen zuchtje wind en de hele wijk meurt naar houtrook.

Lang leve de GGD , stooktips, gemeente voor hun advies…….

Geen advies, maar verplicht stookverbod bij weinig wind.

17 februari 2015

Astma cat strikes back……………

unique_cat_fur_1

STOP MET HOUTSTOKEN

Ook voor uw huisdieren is houtrook ongezond.

In de natuur is ook de reactie op houtrook ……VLUCHTEN.

Tja deze maand kreeg ik de honderste mail binnen van een gedwongen verhuizing wegens het stookgedrag van de bu(u)r(en)

Eén van de meldingen (die wij helaas met regelmaat binnenkrijgen) zegt genoeg….

Bericht inhoud:

Onze buurman heeft een houtkachel, 10 keer groter dan een normale houtkachel. Hij stookt daar zoals hij zegt schoon hout in maar wij ruiken vaak anders. H(ij ontvangt veel afvalhout waar hij dagen op staat te zagen. Ooit heeft hij een berg bielzen gehad voor in zijn kachel. )Zoals ik lees op uw website is schoon hout ook erg slecht voor de gezondheid. Ik erger me al jaren over de kachel. Hij heeft  nu de kachelpijp verlengt met 1 meter zodat deze boven zijn dak uitkomt.
De rook valt via het dak in onze tuin en langs ons huis naar binnen. Wij hebben een oude boerderij met een rieten kap ( niet geïsoleerd dus) en de rook dwarrelt onder de kap naar binnen. Na jaren van ergernis en mijn ziekte ( kanker) wordt deze ergernis almaar erger. Wat kunnen wij nog meer ondernemen om verlost te worden van deze ongezonde lucht.

 

Bomen als brandstof gebruiken leidt vaak tot een hogere CO2-uitstoot dan bij steenkool.

1vd-BRON EENVANDAAG

Massaal worden er bossen gekapt om aan de vraag naar houtpellets te voldoen.

light_blue

Adam Macon (milieu-organisatie Dogwood Alliance)Adam Macon (milieu-organisatie Dogwood Alliance) ;

Je weet niet wat je ziet op zo’n plek waar al het hout is gekapt.

Dan sta je ineens in een woestenij. Een compleet ECO-systeem is daar weggevaagd.
En dan te bedenken dat het allemaal gebeurt in de naam van duurzame energiewinning. Dat is krankzinnig en ik vind het vreselijk. Ik kom hier vandaan, ik ben opgegroeid in de Appalachen. En als je dan ziet dat de bossen waar je je altijd zo thuis voelde worden verwoest en vermalen tot houtpellets om naar Europa te worden verscheept en daar verbrand om bij jullie warm te maken, dat is werkelijk vreselijk! En wij hopen dat regeringen, ook in Nederland, zo verstandig zijn om niet langer in te zetten op biomassa als energiebron. Bijna 90% van de bosgrond is hier in handen van particulieren. Er is een groot gebrek aan regelgeving om onze bossen te beschermen. Ministerraad

Minister Kamp (VVD) is voorstander van gebruik van Amerikaans hout.

Ik zou ‘m allereerst uitnodigen om hier zelf te komen kijken, in North Carolina. Om met eigen ogen te zien wat de gevolgen zijn.
Om eens te kijken naar zo’n gigantische open plek in het bos.

Bomen als brandstof gebruiken leidt vaak tot een hogere CO2-uitstoot dan bij steenkool. Dus als je iets wilt doen aan de klimaatverandering:

Biomassa als energiebron stimuleren is een stap achteruit, niet vooruit.
 light_blue

Amerikaans hout verstoken in Nederlandse centrales. CO2 vrij???
Nederland heeft niet genoeg hout, dus halen we het uit Amerika!!!

light_blue

Transport en verwerking, dat kost alleen maar energie!!!…
Daar hoor je de  houtkachelbranche nooit over.

Wageningen - Portret Directeur NIOO Louise Vet. Brochure NIOO.Ik zie het als een enorme foute weg volgens Louise Vet van het Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Waarom halen wij hout uit Amerika om het te verstoken?
Dat is natuurlijk een idiote situatie, maar die ontstaat doordat privé bosbezitters daar goed geld mee verdienen!!!
Boom wordt gerooid, dat kost energie, hij wordt versnipperd, dat kost energie. Het wordt verscheept over de wereld, dat kost energie.  Tegen die tijd ben je de ‘winst’ eigenlijk al kwijt.
En die milieuwinst daar was het allemaal om te doen.

light_blue

Jacqueline Cramer (oud-milieu minister)ICT~Milieu - 100 miljoen kilo ICT- apparatuur gerecycled
Het verstoken van biomassa in kolencentrales is niet de toekomst.
Nederland geeft subsidie voor het slopen van Amerikaans bos.
ehhhh dat is ehhhhh daar moeten wij mee stoppen en zo snel mogelijk….. en dan hebben wij het nog niet over de extra luchtvervuiling door het verbranden van de houtpellets.

wwi_range

Schoorsteenbranden zijn de laatste tijd schering en inslag in Heemstede.

Weer schoorsteenbrand in Heemstede

Ik zou zeggen gemeente Heemstede pas uw beleid aan en stop met houtstoken in woonwijken!!!!!

Actie aan de Leidsevaartweg. (Foto: Eugene Wittenberg).

1 / 1
zoom out

HEEMSTEDE – Schoorsteenbranden zijn de laatste tijd schering en inslag in Heemstede.

Het lijkt vaak zo gezellig, een knapperend haardvuurtje. Maar wat veel mensen vergeten is dat de schoorsteen ook regelmatig geveegd moet worden. Zo niet, dan kan er brand ontstaan. Zo weer op zaterdagavond 31 januari 2015. Om 20.11 uur werd de brandweer opgeroepen vanwege een schoorsteenbrand in een woning aan de Leidsevaartweg. Een tankautospuit van Haarlem-West en de hoogwerker van Hoofddorp kwamen met spoed ter plaatse. De spuitgasten veegden de schoorsteen en ventileerden de woning.

Fanatieke allesbrander zorgt voor schoorsteenbrand

Ook de gemeente Gendt laat bewoners stikken. Stokers hebben vrij spel in Nederland!!!!!!!!!!!!!

Fanatieke allesbrander zorgt voor schoorsteenbrand

GENDT – Een allesbrander brandde dinsdagavond in een woning aan de Bernhardstraat in Gendt wel erg fanatiek. De hitte zorgde ervoor dat het niet alleen in de kachel brandde maar dat ook de schoorsteen vlam vatte. De schoorsteenkap op het dak verkleurde al snel door de warmte en de brandweer werd gealarmeerd.
Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek de schoorsteen al enigsinds afgekoeld te zijn. De brandweer van Gendt controleerde de pijp op warmte en kon verder weinig verrichten. Omdat een schoorsteenbrand niet geblust mag worden met water moest er gewacht worden op de ladderwagen uit Arnhem. De stoom die vrij komt bij het blussen met water kan in een schoorsteen geen kant op. De kans dat de schoorsteen scheurt of uit elkaar klapt is hierdoor niet weg te denken. De brandweer van Arnhem heeft de schoorsteen dan ook met behulp van de ladderwagen geveegd.