Categorie Archieven: Gezondheid

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

http://www.maassluis.nu/politiek/antwoorden-op-vragen-d66-over-houtrook-open-haarden/

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 Heeft u de brief die u onlangs van het Longfonds ontving over de gezondheidsschade door het verbranden van hout in onder andere open haarden beantwoord en zo ja op welke wijze?
Wij hebben geen brief van het Longfonds ontvangen. Op 27 oktober 2015 hebben wij wel informatie en een betoog ontvangen van de stichting Houtrookvrij. Als bijlage bij dit betoog zat een informerende brief van het Longfonds.

2 De winter komt er aan en dus ook het stoken van open haarden. Bent u bereid om de overlast van open haarden e.d. die Maassluise bewoners ondervinden, te beperken gezien de gezondheidseffecten hiervan.
Dit wordt al gedaan. Indien er sprake is van overlast kan er een klacht worden ingediend bij het meldpunt schoon, heel en veilig. Deze klacht komt dan bij bouw- en woningtoezicht die de situatie beoordeelt aan de hand van geldende wet- en regelgeving.

3 Bent u bereid het bouwbesluit zodanig aan te passen dat bv. in dicht bevolkte gebieden in Maassluis geen houtgestookte open haarden in woningen mogen worden geplaatst.
Zoals u weet kan een lokale overheid geen landelijke wetgeving aanpassen. Het bouwbesluit betreft landelijke wetgeving.

4 Bent u bereid om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig aan te passen dat bv. bij windstil weer, temperatuurinversies, mist en/of een hoge concentratie Iuchtverontreiniging, een stookverbod voor een bepaalde duur wordt opgelegd.
Omdat voor woningen de houtkachel als hoofdverwarming kan fungeren zijn wij nog niet voornemens de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.

5 Bent u bereid om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) er op aan te dringen dat zij gaan pleiten voor landelijke wetgeving inzake de overlast van houtrook door open haarden e.d. die makkelijk te handhaven is.
Het bouwbesluit biedt voldoende handvatten om in te grijpen indien dit nodig is. Wij zien dan ook geen noodzaak om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten te verzoeken om landelijke wetgeving aan te passen.

6 Bent u bereid via de media, De Schakel en de gemeentelijke pagina en website, aandacht aan deze zaak te besteden.
Op de website van de GGD wordt voorlichting gegeven over de gezondheidseffecten van houtrook, hoe je als stoker houtrookoverlast kunt beperken en wat je als gehinderde kunt doen. Daarnaast zijn deze raadsvragen en de antwoorden openbaar en wordt daar door wosmedia actief aandacht aan besteed.

Fijn stof, giftige stoffen (koolmonoxide en vluchtige organische stoffen) en kankerverwekkende stoffen (PAK’s) of wel houtkachel

BRON GGD FLEVOLAND

Houtvuur is gezellig en brengt sfeer in huis. Houtkachels en open haarden worden in Nederland vaak gebruikt als bijverwarming. Nadeel is dat een houtkachel of open haard veel meer verontreiniging verspreidt dan andere verwarming.

10903890_832183600178676_7220092224668863761_oDoor het stoken komen in huis meer schadelijke stoffen in de lucht, ook als het binnen niet rokerig is. Buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen in de lucht blijven hangen, vooral bij windstil en mistig weer.

Uitstoot van houtkachels
Bij houtverbranding in kachels en haarden komen veel verschillende stoffen vrij, zoals fijn stof, giftige stoffen (koolmonoxide en vluchtige organische stoffen) en kankerverwekkende stoffen (PAK’s). Hoeveel van een stof wordt uitgestoten is afhankelijk van veel factoren. Denk hierbij aan het type kachel, brandstof, weeromstandigheden en stookgedrag. Een deel van de rook van de houtkachel of haard komt direct in de woning (binnenmilieu) van de stoker terecht. Het grootste deel wordt echter via de schoorsteen in de leefomgeving uitgestoten.

Houtrook en gezondheid
In huizen waar regelmatig hout wordt gestookt, hebben vooral kinderen een groter risico op luchtwegklachten. Voorbeelden zijn verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking.

De rook van een houtkachel of open haard kan voor de omgeving voor veel overlast zorgen. Het is de belangrijkste bron van geurhinder in de leefomgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het stookseizoen bij GGD’en geregeld melding wordt gemaakt van overlast en gezondheidsklachten als gevolg van houtverbranding. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals mensen met astma, kunnen gezondheidsklachten krijgen door de laaghangende rook.

Wat kunt u doen?

 • Zorg voor een goede ventilatie als de houtkachel of open haard brandt. Vuur verbruikt veel zuurstof; extra frisse lucht is nodig
 • Kies het juiste stooktoestel met de juiste capaciteit
 • Laat het stooktoestel en schoorsteen altijd installeren door een erkende installateur
 • Laat de schoorsteen elk jaar schoonmaken en leeg de aslade op tijd
 • Gebruik alleen speciale briketten of onbehandeld, droog en schoon hout
 • Kijk of het verbrandingsproces volledig is
 • Voorkom dat er koolmonoxide in de woning komt
 • Stook niet bij windstil of mistig weer. De rook blijft dan in de omgeving hangen.

Rook van de buren
Hinder door houtkachels komt vaak door slecht stookgedrag. Heeft u last van een open haard of houtkachel die in de omgeving gestookt wordt, ga dan eerst in overleg met de stoker.
Vaak kan de overlast op eenvoudige wijze worden verholpen.

Stappenplan
In het stappenplan (hiernaast in het rechtermenu) leest u hoe u in deze situatie kunt handelen. Dit stappenplan is niet van toepassing bij rookoverlast door een bedrijf.

Buurtbemiddeling
Wanneer het gesprek aangaan niet mogelijk is of moeilijk verloopt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling is in bijna in alle gemeenten aanwezig.

Heeft u vragen over verontreiniging van houtkachels en open haarden in relatie tot uw gezondheid?
U kunt ons bereiken via:
T:
088 0029910
E: medischemilieukunde@ggdflevoland.nl

Website Platform Houtrook en Gezondheid online!

Website Platform Houtrook en Gezondheid online!

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

BRON Consumentenbond

Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?

Moeten er geen eisen gesteld worden aan het brandhout? Volgens het longfonds is het verbranden van hout kankerverwekkend. Het lijkt me dat dit dan gaat om een onveilig product? Hoe kan het zo zijn dat dit vrij verkocht wordt? Moeten hier geen normen voor komen?
Link https://www.longfonds.nl/sites/default/files/Longfonds%20Verklaring%20Houtrook%20met%20logo.pdf

Betreft: Verklaring Longfonds (voorheen Astma Fonds) over houtrook en
gezondheidsschade
Geachte heer, mevrouw,
In deze verklaring van het Longfonds gaan wij in op de gezondheidsrisico’s van het
stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues.
Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van
luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open
haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan
gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende
(PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding
van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem.
Mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en
longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen, ondervinden de meeste
klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een
verslechterde longfunctie krijgen. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang
aanhouden, ook als de blootstelling al is beëindigd. Hierdoor worden deze mensen
belemmerd in hun dagelijkse leven.
Longpatiënten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel,
kunnen zich daartegen niet adequaat beschermen. Het is onmogelijk om de eigen woning
zodanig af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om
continu te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.
De gemeente kan de gezondheid van longpatiënten wél beschermen. Bij het stoken van
hout moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan ‘goed
stoken’. Daarnaast is een stookverbod bij bepaalde weertypes: windstil weer,
temperatuurinversies, mist ed. en/of hoge concentraties luchtvervuiling sterk aan te
bevelen. Een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van houtvuur in de gemeente met
name door kachels en haarden draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Echter,
ook al wordt aan deze maatregelen voldaan, dan nog kunnen mensen die daar gevoelig
voor zijn, klachten krijgen.
Het Longfonds wil gezondheidsschade door luchtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
De gemeente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij vertrouwen er dan ook op
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners, en met name de
mensen met een chronische longziekte, beschermt tegen de schadelijke gevolgen van
houtrook. Het Longfonds verzoekt de gemeente om elke situatie serieus te bekijken en
te onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

Wanneer vuurkorven en fakkels voor een zacht meeneemprijsje aan de kassa´s staan van bij voorbeeld de tuincentra of tankstations, wordt er (geleidelijk) steeds meer behoefte aan brandhout gecreëerd. Voor hen is het gewoon handel!  Het brandhout wordt inderdaad ook nog vaak gezellig, maar ongefilterd in openhaarden verstookt, trendy of met het idee gas te besparen, maar op een onkundige manier en vaak op de verkeerde temperatuur. Zelfs voor de nieuwbouw zijn in nederland nog steeds geen toereikende bouwkundige eisen voor filters aan een open haard gesteld (ik heb een architect gevraagd) en wie weet of de nieuwe allesbrander deugdelijk gecertificeerd is? Geheel anders bij onze buurlanden en Skandinavië met voorschriften en stevige controles. Ondeugdelijke haarden worden na een waarschuwing  korterhand ambtelijk dichtgemetseld en daar komt de boete nog bovenop. Zachte heelmeesters……

Klachten over branderige ogen, rookstank tot en met naar lucht moeten happen voor mensen met astma of bronchitis zijn al jaren lang bij de plaatselijke GGD’s geregistreerd. De GGD heeft daarover ook een gedegen onderzoek laten doen door het RIVM en de gevaren en gezondheidsschades zijn alom bekend en mogelijk erger dan de uitlaatgassen van het autoverkeer waarover zo vaak wèl gedoe is.

Agrariërs of bedrijven worden hard aangepakt, wanneer er een melding van open vuur binnenkomt. Ook voor paasvuren is een vergunning nodig, maar particulieren kunnen helemaal niet aangepakt worden, omdat de Gemeentes er geen handhaving (lees APV-verordening) voor hebben ingericht. De politiek heeft vragen hierover ooit als niet-relevant afgedaan en nu moeten we op een wetgeving vanuit Brussel wachten voor het gehele europese gebied……want gezellig fikkiestoken, dat laat je je door de buren toch niet verbieden. Not done!

Wanneer men op “houtrook” zoekt op het internet, komen er veel klachten, maar ook veel informaties en initiatieven voorbij, zoals voorgedrukte folders over houtrookoverlast om (anoniem maar hopelijk effectief) als bijsluiter van brandhout bij de veroorzaker in de brievenbus te stoppen. Er is een landelijk burger-meldpunt waarop dan de gemeentelijke bestuurders hun actuele positie kunnen zien. Niemand wil ruzie met de buren……..!! De autoriteiten kijken weg. Ook kan men op het internet een voorbereide petitie vinden en tekenen…….of het verontrustende onderzoek van het RIVM nalezen. Maar deze oude brandhout-molen draait, politiek gezien héél erg langzaam en niemand wil zich de vingers aan die hete vuurkorven branden. De regenten in Den Haag lijken met de kop in het zand te denken:

Beste burgers, krijg allemaal maar gewoon de (fijnstof-) kanker!

(en ja topic-opener, open houtvuur is meer dan alleen maar rook- of stankoverlast, het is zelfs levensgevaarlijk!!)

 

http://www.ggdwestbrabant.nl/Themas/Milieu-en-veiligheid/Luchtvervuiling/Houtrook

enz……………….

Kanker bij brandweerlieden…hoe zou dat komen???

Je leest het elke keer.

asbets geen gevaarlijke stofen

Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Dit voorbeeld spreekt weer boekdelen…
Asbest als de dood zijn we ervoor, terwijl vroeger bijna alles van asbest was gemaakt.
Maar de rook bij een brand (ook die van houtkachels) is veel gevaarlijker.

kanker brandweer

Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen of wel hoe worden wij in de maling genomen!!!

Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrij gekomen……..

Deze documentaire over brandweerlieden bijvoorbeeld….

 

 

 

Dijksma helpt bij het stoken van het vuurtje

Dijksma helpt bij het stoken van het vuurtje

Uit de wandelgangen Gezellig zo’n houtkachel, maar ongezond is die wel. Staatssecretaris Dijksma maakt er werk van.

BRON

Vieze houtstoker

De houtkachel. In linkse kringen jarenlang het alternatief voor vervuilende olie of gas. Of juist als statussymbool voor mensen die, naast de centrale verwarming, nog willen bijstoken. Maar houtstook heeft zijn nadelen. Vorig jaar december nam de Tweede Kamer op initiatief van het PvdA-Kamerlid Yasemin Cegerek een motie aan waarin de houtkachel werd aangewezen als mogelijke ziektenveroorzaker. Waarin werd vastgesteld dat houtstokers hun gang kunnen gaan en buren nergens verhaal kunnen halen, ook niet als ze er ziek van worden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) werd op pad gestuurd die gezondheidsproblemen én de oplossingen ervoor in kaart te brengen. Met spoed. Dijksma moest de Kamer daar voorjaar 2016 over informeren.

Buurtbemiddelaars

Zij heeft daar werk van gemaakt. Vandaag bespreekt de commissie Infrastructuur en Milieu onder meer de houtstookoverlast. De staatssecretaris onderschrijft de belangrijkste conclusies van het rapport Overlast door houtrook van de GGD Groningen. Houtrook blijkt vol van schadelijke stoffen. Met het risico van astma, COPD, kanker en hart- en vaatziekten. Volgens Dijksma ligt er een belangrijke taak voor het lokaal bestuur. Die kan met plaatselijke APV’s de houtstook zelfs reguleren. Daar bovenop kunnen gemeenten bemiddelaars aanstellen die houtstokers en gedupeerden bij elkaar moet brengen voor een goed gesprek.

Houtstook-apps en toolkits

Maar Dijksma wil zelf ook aan de slag. Zo heeft haar ministerie al een toolkit ‘houtstook door particulieren’ ontwikkeld. Met stappenplannen voor de stoker en tips over de juiste, volledig brandbare houtblokken, stooktechnieken en tips over de gevolgen van weersomstandigheden voor de stook. Het ministerie heeft ook het landelijke Platform Houtstook opgericht, een kennisbaak over overlast en gezondheidsschade door particuliere houtstook. En dan is er nog het Programma Slimme en Gezonde Stad. Met daarin bijvoorbeeld Nijmegen met zijn houtstook-app. Stokers kunnen er terecht voor info over het weer en de risico’s voor overlast.

En dan is er nog Brussel

Brussel doet ook een duit in het zakje, schrijft Dijksma. In 2022 is de Europese Eco-design-richtlijn van kracht, met scherpere eisen voor houtkachels. Die moeten dan aan de strenge Duitse eisen voldoen. Net als de roker moet ook de houtstoker op zijn tellen gaan passen.

Wood Stove Smoke Is Killing Us

Wood Stove Smoke Is Killing Us

 02/02/2015 11:32 am ET | Updated Apr 04, 2015
 • Cathy ShufroJournalist and photographer; OpEd Project Public Voices Fellow

Winter cold has set in, and smoke curls skyward from my neighbor’s chimney. Once, I would have found that charming. No longer.

Now I know that his smoke is making me sick. For starters, wood smoke causes heart disease, irregular heartbeat, lung cancer, and emphysema. I’m not alone in waking up to these hazards: Cities from Paris to Montreal to Tacoma are responding with restrictions aimed at wood-burning.

And on Tuesday (February 3), the Environmental Protection Agency (EPA) will issue new rules requiring manufacturers to redesign wood stoves and other wood-fired heaters to burn cleaner and more efficiently, with standards phased in over five years. But these improvements will do little to clean the air, because the rules won’t require people to get rid of their old stoves. The 11 million American households that heat with wood will be allowed to keep on stoking their polluting stoves. The EPA’s approach resembles waving a potholder to clear smoke from a raging kitchen fire. 

Non-smokers are no longer forced to breathe cigarette smoke in restaurants and offices, but wood smoke can have the same effects: many toxins in cigarette smoke and wood smoke overlap. These include formaldehyde, heavy metals and cancer-causing compounds called polycyclic aromatic hydrocarbons. In a single hour, a fire in a hearth generates quantities of these hydrocarbons at levels produced by burning 6,000 packs of cigarettes. 

Each fall, the return of my childhood asthma coincides with the first smoke from my neighbor’s chimney. I thought that shutting my windows might shield me. But studies show that more than half of the smallest particles in smoke find their way inside, despite sealed windows. Those tiny, lightweight particles and droplets arewood smoke’s most vicious components. They dive deep within the lungs, scarring lung tissue and streaming into the blood. The smallest particles are so light that they travel for miles. My neighbor’s wood-burning may be eroding the health of families who live far from his smoking chimney.

Is this legal? I called my health department here in Connecticut. They told me that the only law that might apply is the nuisance statute in the state’s public health code. It addresses perils including flies swarming around outhouses–but it doesn’t even mention smoke.

That’s in a state in which the number of households heating primarily with wood more than doubled between 2000 and 2010. The number of Americans who burn wood for heat grew by a third from 2000 to 2010, according to the U.S. census.The EPA estimates that, based on 2005 air quality, small particles cause 130,000 Americans to die prematurely each year–including 1,800 babies.

I once relished cozy evenings beside friends’ wood stoves. But the romance is gone: I’ve learned that just a few hours of inhaling wood smoke can trigger a stroke or heart attack in someone with underlying disease. I sympathize with my well-meaning neighbor. He views his woodpile as a symbol of self-reliance. But when I see people with lung disease tethered to oxygen tanks, I know that wood smoke may have made them sick, or sicker. They don’t get to be self-sufficient.

Increasingly, local and regional governments are stepping in where the EPA dreads to tread. Around Washington State’s Puget Sound, a regional air quality agencyenforces no-burn days when pollution spikes. Furthermore, 3.8 million residents there have until September to rid themselves of wood stoves built before 1995.Montreal has gone farther. In Canada’s second-largest city, where an estimated 900 residents die early each year because of wood smoke, the city has banned installation of any new wood-fired appliances except those burning pellets. Paris recently declared and then rescinded a prohibition on burning wood in fireplaces.

Health districts nationwide should shut down wood stoves and furnaces if their smoke enters neighbors’ houses. Every town and city should monitor air quality and ban burning when particulate pollution runs high.

Ironically, while our developed nation continues to tolerate wood-burning, smoke pollution gets attention in poor countries. More than 1,000 governments and NGOs have joined the Global Alliance for Clean Cookstoves to reduce indoor air pollution in developing countries. They are acting because the WHO has reported that indoor smoke causes nearly 4 million people to die prematurely each year from heart disease, strokes and chronic lung problems. Soot leads to half the lung infections that kill children under 5.

Autopsies of ancient Egyptians have found that mummies’ lungs are laden with carbon deposits from wood smoke. Three thousand years later, it’s appalling to recognize that our own autopsies will look the same. It’s time we protect ourselves.

‘Veel rookoverlast van houtkachel buurman’

BRON

  • Nieuws

 

  •  19-01-2016

 

  • 1 Reactie

 

In navolging van de discussie die Radar opzette over rookoverlast van houtkachels, heeft Milieu Centraal een onderzoek geïnitieerd. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 respondenten ‘grote last’ heeft van buren die een houtkachel of open haard stoken.

Bekijk de uitzending: Houtrook: gezellig vuur, zieke buur

Bijna de helft van de zevenhonderd ondervraagden vindt vuurtjes stinken. Volgens de milieuclub hebben de mensen die grote overlast ervaren van vuurtjes van anderen vaak gezondheidsproblemen.

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een houtkachel of open haard. Dat moeten er niet meer worden als het aan Milieu Centraal ligt. ‘Bij het stoken van hout komen namelijk stoffen, zoals fijnstof, vrij die nadelig zijn voor de gezondheid’, aldus de organisatie. Via ramen, deuren of ventilatieroosters kan de rook andere huizen binnendringen.

De noordelijke GGD’s deden eerder al, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, onderzoek naar de rookoverlast. In veel gevallen bleek de hoeveelheid fijnstof in huis te groot. Behalve stankoverlast kan houtrook leiden tot irritatie van ogen, neus, keel en luchtpijp met hoesten en benauwdheid.

Bron: Radar / ANP

Rook uit houtkachels slecht voor buren

BRON

  • Nieuws

 

  •  26-10-2015

 

  • 12 Reacties

 

Rook uit houtkachels kan er bij de buren voor zorgen dat de hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt.

Dat blijkt volgens RTV Drenthe uit onderzoek van de drie noordelijke GGD’en en de Universiteit van Utrecht bij tien gezinnen die ernstige klachten hebben over houtrook van buren.

Fijnstof

Bij acht van de tien gezinnen bleek dat de hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt. Mensen met houtkachels krijgen het advies de kachel niet als hoofdverwarming te gebruiken en niet te stoken als het windstil is.

Bron: ANP MediaWatch / RTV Drenthe

REACTIES

 • Ik ben zelf ook opgegroeid met een moeder die graag voor de gezelligheid het openhaard aansteekt. Had er op zich nooit iets op tegen, misschien zonde van het hout, totdat je zelf op een kamer zit en de rook van anderen ruikt. In principe ziet iemand je dan gewoon voor de lol langzaam te vergiftigen.

  Vroeger was een houdkachel normaal, maar nu is het niet meer van deze tijd, en eigenlijk puur egoistisch als je het wel gebruikt. Lekker langzaam mensen vergiftigen en verzieken en er zelf prezier aan beleven, hoe slecht mens ben je dan wel niet (als je ervan bewust bent van de gevolgen, wat je nu bent).

 • Avatar

  Excuses Sven, mijn reactie staat daar op pagina 46. Bespaart je een hoop gezoek.

 • Avatar

  Sven,
  wij zitten in eenzelfde situatie. Lees hiervoor mijn reactie bij een wat recenter item van Radar over houtrook.

 • Avatar

  Wij hebben ook regelmatig last van een penetrante rooklucht in huis. Onze woning is namelijk voorzien van een balansventilatie-systeem en “ademt” als het ware via een “rietje: in de gevel. Op 5 meter afstand van het inlaatpunt staat echter de schoorsteen van de buren. Als de wind “verkeert” staat blaast via het ventilatiesysteem (wat voor schone lucht zou moeten zorgen) de rooklucht zo onze slaapkamers en woonkamer binnen. De overheid moet hierin optreden en bindende regels treffen. Mij rest nu niets dan een civiele procedure aan te spannen tegen mijn buren, altijd leuk voor de verhoudingen … niet dus!

 • Avatar

  wat dacht je van onze auto,s en vliiegtuigen,fabrieken.daar hoor je niemand over.men moet zeuren.hout is een natuur product

 • Avatar

  Eindelijk is er ruimte voor een onderzoek dat de ellende van houtrook eens naar voren brengt.
  Het werd de hoogste tijd.
  Natuurlijk zijn er mensen die zelf een kachel hebben en zich verkneuteren aan het haardvuur, die wel een paar dingen vinden om aan de kapstok te hangen.
  Zij missen datgene dat belangrijk is. Dat willen zij niet zien. Stel je voor dat je kachel niet meer kan branden. Net als de rokers van tabak, die zich jarenlang fel hebben verzet omdat zij niet wilden weten dat ze een verhoogd risico op kanker en hart- en vaatziekten hebben.
  De conclusie van de test is duidelijk: Houtrook bevat verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en benzeen. Volgens de overheidswebsiteemissieregistratie.nl komt er meer fijnstof PM2.5 vrij van houtrook dan van het verkeer. Die kan je in je zak steken.
  Ga je meten rondom de woning van de stoker, dan wordt de norm 6-10x overschreden.
  Blijf maar zeggen dat houtrook gezond is.
  Nog even de andere gevaren.
  Gisteren ging in Schalkwijk een prachtige verbouwde boerderij in de hens. 8,5 jaar hadden die mensen er aan verbouwd. Ze waren bijna klaar.
  Oorzaak van de brand: De Houtkachel. En zo gaan er welke week wel een of meer huizen in de fik door het binnenshuis verstoken van hout.
  Meer dan een miljoen mensen hebben astma of andere luchtwegproblemen. Zij moeten vaak extra medicijnen nemen omdat de buurman zo graag een houtkachel wil stoken. Nog 5 miljoen mensen meer hebben regelmatig hinder van de houtrook van de buren, waardoor hun gezondheid zonder dat zij dat beseffen in gevaar gebracht wordt. Het gevaar is klein? Dat zeiden de rokers ook vele jaren. We weten nu wel beter. En denk eens aan asbest. Dat was een gewoon product voor achter de kachel en bij moeder op het fornuis.
  Nu komen er mannen in maanpakken. Mijn buurman Peter was 35 toen hij stierf aan huidkanker. Oorzaak: Asbest. Hij was isoleerder op schepen. Niet iedereen gaat dood aan asbest. Ik ben er ook nog, terwijl ik met asbestkoord ruitjes in kacheldeuren geplaatst heb. Zo leven er ook nog veel rokers. Het risico op een ziekte is echter 50x tot 100x groter. Wie wil dat risico nemen met Houtrook dat 10x giftiger is dan de rook van sigaretten?
  Stop met stoken van hout in woonwijken en verander je houtkachel in een exemplaar op gas.

  meer zien

 • Avatar

  ik spoor tros radar, vanwege hun grote invloed, aan , om de strijd aan te gaan met die verschrikkelijk smerige overbodige , asociale stinkkachels, opdat ze snel verboden worden. Het is te gek voor woorden. Moeten we al de hele dag fijnstof inademen van verkeer en industrie, zijn er weer van die kaffers die zonodig zo’n schijtkachel in hun tuin moeten hebben. Dat zijn de grootste aso’s die er bestaan, want ik zou mijn buren dat nooit aandoen. Bovendien is het ook erg kankerverwekkend . Van die lui, die alles wat er op de markt komt , metéén willen hebben, hebben, hebben, en nog eens hebben.

 • Avatar

  Ja ik ruik het ook binnen , ook al hebben we alle ramen dicht

 • Avatar

  Hier in dorp omgeving Leeuwarden is de stank ook niet te harden avond aan avond moet die houtkachel aan ,soms zo erg hier dat het door de raamkozijnen in de woonkamer staat ,tochtstrip helpt niet veel en in de zomer kun je je ramen en deuren ook niet open hebben want dan zitten ze aan de vuurkorf en jij wordt naar binnen gejaagd in ademnood daarnaast ongelofelijk kankerverwekkend ook nog een echt verbieden die handel !!ziehttp://www.houtrook.nl

 • Avatar

  Met weinig wind en bij mist is het soms werkelijk slecht ademen – nog erger wordt het als mensen houtafval verbranden, gelakt, gecoated… Gebeurt niet? Ga maar ’s avonds met de hond (of vrouw 😉 een rondje door de wijk wandelen…

 • Avatar

  Hout, co neutraal, fijnstof slecht, men stookt hout sinds mensheugenis. Klagers hou je altijd. Vooral van mensen die GEEN houtkachel hebben. Hou eens op met klagen.

 • Avatar

  Weer iets om over te zeuren en te verbieden.

Luchtvervuiling raakt ook het ongeboren kind…

Op-ed: Air pollution’s damage starts hitting Utah children before birth

First Published Feb 12 2016 06:18PM        Last Updated Feb 12 2016 08:10 pm

Perhaps you’ve recently heard these comments: “I’m using my inhaler constantly.” “My kids are all sick.” “Why doesn’t the Legislature care?” “The deer in my backyard are so disgusted even they’re moving out of state.”

Yes, something is terribly wrong when you can see, smell, taste and chew the air. But while everyone notices the inversion, the worst of air pollution’s health affects go largely unnoticed.

On any one day, about 40,000 women are pregnant in Utah. During some part of their pregnancy, most of them will have to breathe air we know is toxic. We’ve known for decades that developmental toxins like alcohol, cigarettes, drugs, some pharmaceuticals and poor nutrition during intrauterine life can have lifelong consequences. Now we know the same is true of air pollution, even short term, like our inversions.

Few of us ever give thanks to our placenta. You should. It’s the most important organ you no longer have. It’s the ultimate vascular, or blood vessel, structure. Air pollution, on the other hand, is the ultimate vascular insult, causing inflammation, constriction and impaired blood flow. Given that, it should come as no surprise that air pollution could wreak havoc with placental function and jeopardize its irreplaceable role as facilitator of fetal development. When a fetus is deprived of sufficient blood flow, or the blood is contaminated with particles, chemicals or toxins from the mother, the end result can range from fetal demise to subtle but meaningful harm to any and all organs. Poor pregnancy outcomes, like miscarriages, premature birth, low birth weight, pre-eclampsia, gestational diabetes, birth defects and still births, all increase with more air pollution.

The development of the fetal brain is nature’s most magnificent biological process. New brain cells are added at a rate of 250,000 per minute, reaching a total of 100- to 200-billion cells. Each cell has to migrate to a precise location at just the right time, connecting to a thousand other cells, with nerve-to-nerve connections estimated at 100 trillion. Even short-term interference with this exquisitely delicate process, for just days or weeks, will impair the end result.

Some lawmakers take the view that we can largely overlook our inversions because our average pollution is acceptable. But averages can tell a misleading story. The tragedy of lead contaminated water in Flint, Mich. illustrates why. The amount of brain damage from lead is inversely proportional to the age of the victim (i.e. the fetus is the most at risk). Lead is so toxic that just a flake of peeling contaminated paint or pipe corrosion can cause brain damage, even though lead only lasts a few weeks in the bloodstream. By looking only at average blood-lead levels of a child, you can completely miss an event that caused irreversible damage to a young brain. By looking only at average lead levels in the community, you can miss the entire picture.

Just like water, contaminated air can be the delivery mechanism for toxins that include lead and even more neurotoxic heavy metals like mercury. And chemicals ranging from dioxins to PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons). PAHs are found in most combustion pollution, but they are particularly high from oil refineries and extraordinarily high in wood smoke. Numerous studies have shown that the tiny particles in air pollution can have significant clinical affects on brain function and provoke disorders throughout the age spectrum, ranging from children with learning disabilities to adults with Alzheimers. Other studies in both animals and humans document deterioration in brain size, architecture, microbiology, DNA and loss of critical brain proteins and chemical transmitters.

Air pollution can alter the chemical bath, or “epigenetics” that supports and influences the functioning of genes. Epigenetic changes can turn genes on or off inappropriately, triggering a long list of future disease vulnerabilities, like cancer, heart disease and diabetes. Those changes can occur within minutes after exposure, some can persist throughout a lifetime, and can even be passed on to future generations. At least three generations can be placed in harms way by just a brief pollution event. We are what our grandparents inhaled. Our grandchildren will be what we inhale.

The littlest victims of air pollution have no lobbyists on Capitol Hill. But little lives matter. Even short-term inversions can put them in jeopardy.

Dr. Brian Moench is president of Utah Physicians for a Healthy Environment.