Categorie Archieven: CO2 neutraal

Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

 

 • Harm Oving is wetenschapsjournalist en durft de waarheid over houtstoken te vertellen.

 • 435.000 open haarden
 • 335.000 houtkachels
 • 180.000 inzet haarden
 • ??? pelletkachels
 • Pelletkachels zijn veel beter
 • Wij stoken 1200 miljoen kilo hout per jaar
 • 11 kilo per dag per Nederlander wordt er gestookt
 • officieel is hout een groen brandstof
 • Wordt heel slecht gestookt
 • Houtkachels, vuurkorven, open haarden zijn heel milieu belastend
 • Als je een open haard,houtkachel enz. ruikt dan weet je al dat er slecht wordt gestookt en er veel giftige stoffen vrijkomen.
 • 78000000 kilo koolmonoxide en andere aromatische geur stoffen (BENZEEN, PAK’s, ROET,TEER)
 • Is heel slecht voor de gezondheid
 • Rendement open haard max. 10%
 • Heel veel giftige stoffen komen in de directe woonruimte (maar ook uw buren “genieten” van de schadelijke stoffen)
 • De stoker ruikt het zelf niet meer. (net als de tabaksroker)
 • Alleen goed gedroogd hout gebruiken. (Dat is dus op)
 • Geen afval hout of ander afval zoals kranten, melkpakken,tuinhout enz. (Dat gebeurt dus wel zie de talloze schoorsteenbranden)
 • Gashaard 100% beter of een DVD met een brandende open haard

Tekort aan droog haardhout in Drenthe

ASSEN – De vraag naar droog haardhout is onverminderd groot. Steeds meer mensen hebben een houtkachel of een open haard en vooral de kleine leveranciers kunnen de vraag niet aan.

Waar grotere leveranciers het hout importeren uit onder andere Oost-Europa, zijn de kleine leveranciers afhankelijk van Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap. Die kunnen echter niet meer hout leveren dan het aantal bomen dat elk jaar gekapt mag worden. Daardoor hebben de kleine leveranciers geen droog hout meer. Een enkele heeft nog een kleine voorraad, maar die voorraden slinken snel.

NOS Journaal: GGD wil betere regels voor houtstoken.

GGD wil regels voor open haarden en houtkachels.
Fijnstof uitstoot (bij goed stoken) 10 x hoger dan WHO adviseert!!!!!

Bijdrage Ouwehand AO Biobrandstoffen

pvddBijdrage Ouwehand AO Biobrandstoffen

11-09-2013

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. In de richting van de twee regeringspartijen zou ik het volgende willen zeggen. Ik hoor de VVD verkondigen dat we niet alle problemen van de wereld op onze nek moeten nemen. Ik kan mij daar op zichzelf ook wel iets bij voorstellen, maar laten we dan meteen wel ophouden om de wereld met nog meer problemen op te zadelen dan ze al heeft. De PvdA zou er misschien goed aan doen om wat eerlijker te zijn over het feit dat je bepaalde zaken wel duurzaam kunt noemen maar dat dit nog niet betekent dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. De al dan niet geveinsde verbazing over de gevolgen die we nu zien van het biobrandstoffenbeleid tot nu toe, zou er wellicht wel toe nopen om wat duidelijker naar de feiten te kijken die we best al lang kennen.
De Partij voor de Dieren is geen voorstander van stimulering van bijstook van biomassa en biobrandstoffen. Ik vraag mij oprecht af waarvoor we ons meer zullen gaan schamen als we terugkijken op deze jaren. Is dat voor het feit dat we voedsel verstoken in de motoren van onze auto’s of dat we bossen kappen en het hout daarvan versnipperen en verstoken in energiecentrales en we dat dan ook nog klimaatneutraal noemen, waarbij de mensen in de veronderstelling zijn groene stroom te gebruiken, maar op dat punt duidelijk in de maling worden genomen? Dit zijn tegelijkertijd politieke uitspraken waarmee wij in ieder geval onze positie duidelijk markeren.
Ik wil mijn bijdrage verder wijden aan de inbreng van de KNAW. Waar er de hele tijd wordt geruzied over wat er nu wel en niet klopt aan de duurzaamheidsproblemen rond biomassa en biobrandstoffen, moet ik constateren dat de KNAW met een heel goede notitie is gekomen. Ze brengt twee belangrijke punten naar voren. Ten eerste geeft ze aan waarom hout stoken in elektriciteitscentrales niet helpt. Het verbranden van hout produceert meer CO2 dan het verbranden van steenkool, maar vanwege de subsidie worden er nu hele bossen gerooid en versnipperd voor bijstook. Dit leidt noch tot innovatie noch tot vermindering van CO2-uitstoot. Producenten zeggen dat ze nieuwe bomen zullen aanplanten die de CO2 weer opnemen. Maar zelfs als dat gebeurt, duurt het een eeuw voordat die schuld is ingelost. Ten tweede geeft de KNAW aan waarom biobrandstof voor auto’s en vliegtuigen niet helpt. Er is niet genoeg landbouwgrond. 400 miljoen jaar lang was de aarde één grote biobrandstoffabriek; immense hoeveelheden plantjes en diertjes raakten bedolven en werden samengeperst tot olie, gas en steenkool. Die voorraad maken we in 400 jaar op, een miljoen keer zo snel dus. Dat is niet bij te benen met landbouw. Als we 5% van onze benzine en diesel zouden willen maken uit koolzaad moeten we Nederland ten noorden van de lijn Amsterdam-Enschede beplanten. Bovendien concurreert biobrandstof met voedsel. Vanwege gebrek aan grond wordt oerwoud verbrand zodat daar voedsel kan worden geteeld dat inmiddels door biobrandstof is verdrongen. Dit ontginnen van oerwoud produceert dan weer meer CO2 dan er met biobrandstof wordt bespaard. Er is ook niet genoeg afvalbrandstof. Als al het afgewerkte frituurvet tot biobrandstof wordt verwerkt, kan het wegverkeer daar één dag per jaar van rijden. Ik heb een berekening gezien dat wanneer je klimaatneutraal zou willen vliegen naar New York op afgewerkt frituurvet, je acht jaar lang iedere dag patat zou moeten eten. Ik zou dat iedereen afraden.
Biobrandstof uit gras, bomen en algen winnen is nog niet uitvoerbaar en kent vergelijkbare problemen zoals bij winning van biobrandstof uit voedselgewassen. Dus die kant kunnen we gewoon niet op. Het fabriceren van biobrandstof kost brandstof. Grondbewerking, bestrijdingsmiddelen, kunstmest, transport en het omzetten van planten in vloeistof kost elektriciteit, aardgas en benzine. Daardoor gaat dus een groot deel van de CO2-winst verloren. Sommige biobrandstoffen produceren meer broeikasgas dan gewone benzine. De conclusie: biomassa en biobrandstof dragen niet of nauwelijks bij aan de besparing van CO2-uitstoot en daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame-energievoorziening. De staatssecretaris ziet gelukkig af van het versnelde groeipad, maar zelfs als we niet versnellen, is het de vraag of we dat lineaire groeipad duurzaam zouden kunnen invullen. De Partij voor de Dieren zou dat dus nog verder willen afzwakken. De aanbevelingen van de wetenschappers zijn duidelijk. Bevorder efficiëntie en brandstofbesparing. Daar zit de echte winst. Dus zou ik van deze staatssecretaris graag bezwaren horen tegen verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen. Bouw de bij- en meestooksubsidie af. Ik hoop dat de VVD ons op dat punt steunt. Stel in de tussentijd duurzaamheidseisen aan de herkomst van biomassa en eis transparantie daarover. Ik ben benieuwd naar de reactie van de staatssecretaris hierop.

Interupties bij andere partijen:

De heer Dijkstra (VVD): Voorzitter. (…) Laat ik duidelijk zijn: biobrandstoffen zijn een belangrijk punt voor de VVD. De VVD is ook positief over productie en gebruik van biobrandstoffen. De Kamer heeft eerder de motie-Leegte/Samsom aangenomen om het groeipad van biobrandstoffen te versnellen en daarbij rekening te houden met een gewenste hoogwaardige invulling. (…)

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik heb een korte vraag. Is de VVD bereid om zich bij de partijen in het parlement aan te sluiten die vinden dat de subsidie op biobrandstoffen moet worden afgeschaft?
De heer Dijkstra (VVD) Dat is een heel intrigerende vraag, want indirect vraagt mevrouw Ouwehand naar landbouwsubsidies. Ik ben van mening dat biobrandstoffen succesvol kunnen zijn zonder subsidies. Dat is voor mij een voorwaarde voor echte duurzaamheid.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Geweldig. Dus als wij het pleidooi voeren en misschien wel met een motie komen die uitspreekt dat de Nederlandse regering zich daarvoor zou moeten inzetten, is de VVD op dit punt onze vriend?
De heer Dijkstra (VVD): Ik sluit niets bij voorbaat uit. Ik wil graag vrienden met u worden, maar ik wil wel eerst de tekst van uw motie op papier zien voordat ik toezeggingen doe, want we moeten er wel op kunnen vertrouwen dat we hetzelfde doel nastreven.

(…)

Beantwoording door de staatssecretaris van I&M

Staatssecretaris Mansveld: Ik kom op het rapportageregister. Mevrouw Van Veldhoven refereerde hier net aan in een korte interruptie. We vereenvoudigen het register. Mijn voorganger heeft dat toegezegd naar aanleiding van het verzoek om het register te vereenvoudigen. Op weg naar de vereenvoudiging van het register wordt de vraag gesteld of het dan nog wel de waarde heeft die we willen en wat we dan nog willen zien in het register. (…) Mijn voorganger heeft toegezegd dat het register vereenvoudigd gaat worden met het oog op kostenreductie en om de fraudegevoeligheid te verminderen. Het wetsvoorstel dat daarop betrekking heeft, ligt nu bij de Raad van State. Laten we bezien hoe het gaat, of het aan onze behoefte voldoet en laten we over twee tot drie jaar opnieuw nagaan of dit inderdaad de weg is om te bewandelen. Het lijkt mij onverstandig om een andere richting op te gaan, al voordat het wetsvoorstel van de Raad van State terugkomt.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik ben daar toch niet gerust op. De staatssecretaris blijft in algemene termen spreken, namelijk dat we moeten nagaan wat de waarde is van die verplichting. Ik zou echter graag van haar horen wat zij wil. Wil zij dat elke oliemaatschappij meer duidelijkheid geeft voor zowel Kamerleden om controle te kunnen uitoefenen als voor burgers, of maakt zij wat dat betreft andere keuzes? Ik vind dat zij nu moet zeggen welke waarde zij aan die transparantie hecht.

Staatssecretaris Mansveld: We zetten nu een systeem op waarmee het mogelijk is om op een goede manier te monitoren welk soort biobrandstoffen op de Nederlandse markt wordt gebracht en wat het aandeel hernieuwbare energie is dat per leverancier aan de vervoersmarkt wordt geleverd. Het systeem voorziet niet in de mogelijkheid om per leverancier over het aandeel conventionele en geavanceerde brandstoffen te rapporteren. Zoals ik al zei, ligt het wetsvoorstel daarover inmiddels bij de Raad van State. Als er additionele eisen zijn ten aanzien van de rapportage, hebben die simpelweg gevolgen voor de planning, voor de opzet. Ik adviseer de leden om op dit moment geen wijzigingen aan te brengen in de voorstellen over de wijze waarop we verder met het register willen omgaan. We hebben immers nog een aanknopingspunt, namelijk de Green Deal op grond waarvan bedrijven ook aan het rapporteren zijn. Ik zeg nogmaals dat mijn advies is om de weg die we reeds zijn ingeslagen, verder te bewandelen en na te gaan of er additionele wegen zijn via welke we bij ons gezamenlijke doel komen, namelijk het komen tot transparantie van stromen van biomassa en onder andere biobrandstoffen. Ik stel voor om nu door te gaan met het huidige register. Ik zeg nogmaals dat we, in het algemeen gezegd, steeds de waarde opnieuw zullen moeten beoordelen.

(…) Mevrouw Dik-Faber en mevrouw Ouwehand hebben gesproken over de koolstofschuld. Ik zei net al dat cascadering belangrijk is en dat een en ander wordt “meegenomen” met het oog op de motie-Van Gerven. In het energieakkoord zijn vergaande afspraken gemaakt over duurzaamheidcriteria voor biomassa om ervoor te zorgen dat alle biomassa straks niet zomaar voor energie kan worden gebruikt.
Ik ben mij bewust van de duurzaamheidrisico’s die kleven aan het gebruik van biomassa voor energie. Het is een item waarover veel discussies plaatsvinden op wetenschappelijk niveau. Mevrouw Ouwehand citeerde al uit een aantal rapporten over wetenschappelijke onderzoeken. Dergelijke onderzoeken leiden niet altijd tot nieuwe inzichten op het punt van duurzaamheid van biomassa. Ik verwijs wat dit betreft naar de ILUC-discussie en de discussie over de koolstofschuld. Het is voor mij essentieel dat er relevante, heldere duurzaamheidcriteria komen om te garanderen dat alleen duurzame biomassa kan worden bijgestookt. In het energieakkoord is daarom vastgelegd dat er duurzaamheidseisen worden geformuleerd ten aanzien van de koolstofschuld, ILUC en duurzaam bosbeheer, aanvullend op de NTA 8080-eisen. Ook is afgesproken dat partijen, waaronder de rijksoverheid, de NTA 8080-eisen en de aanvullende eisen zullen inbrengen in de Europese discussie over de criteria voor de gehele EU. (…)
Mevrouw Ouwehand zei dat het verbranden van hout meer CO2 -uitstoot oplevert dan steenkool. Dat klopt. Verbrande biomassa — dat geldt zeker voor vers hout — geeft aanvankelijk een koolstofschuld. Het kan heel lang duren voordat deze is terugverdiend. Daarom is in het energieakkoord overeengekomen dat er goede criteria moeten komen waarin met die koolstofschuld rekening wordt gehouden. Wij willen die in 2014 ook uitwerken.
Ik heb het al gezegd, maar ik zeg nogmaals dat ik het geweldig vind dat er tien fracties vertegenwoordigd zijn. Daaruit maak ik namelijk op dat biobrandstof en biomassa al belangrijke onderwerpen zijn, terwijl we dit pad nog niet zo lang geleden zijn opgegaan met als doel onze doelstelling voor 2050 te realiseren. Het sterkt mij enorm dat de Tweede Kamer deze ambitie heeft. Ik kan altijd in Europa zeggen dat vrijwel het gehele parlement mijn supporter is. Dat kunnen lang niet alle landen zeggen, dus ik hecht eraan om dat hier te zeggen.
Mevrouw Ouwehand en mevrouw Van Veldhoven vroegen mij om een reactie te geven op het KNAW-rapport. Ik zeg toe dat deze er komt. Ik wil echter eerst over de informatie beschikken waarover ik zojuist sprak. Het zal dus enige tijd duren voordat ik een reactie op dat rapport kan geven, namelijk in de loop van 2014.
Als slotstuk is er de vraag over de 130 kilometer. Volgens mij werd die vraag gesteld door mevrouw Van Tongeren en mevrouw Ouwehand. Daarover is een stuk in de krant verschenen. De minister heeft mij gemeld dat zij de mogelijkheden onderzoekt, uiteraard binnen de randvoorwaarden op het terrein van de luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid. Daarop wordt dus nog teruggekomen.

Wood Burning Industry Applauds HB 396 While Air Quality Adovates Boo

Wood Burning Industry Applauds HB 396 While Air Quality Adovates Boo
By BOB NELSON • APR 3, 2015

Het stookgedrag bepaalt hoofdzakelijk de uitstoot van schadelijke stoffen. En het stook gedrag is in 99,9% slecht. Hoe goed de kachel ook is de stoker bepaalt de uitstoot. Auto die volgens de fabriek 1:20 rijdt zal in de praktijk 1:15 rijden.

Among the bills Governor Gary Herbert signed into law earlier this week is HB 396, which prevents the Utah Department of Environmental Quality from placing a season-long ban on wood burning.

While the fireplace and wood stove industry praises the governor’s action, clean air advocates seem to be in a state of shock. Dr. Brian Moench is president of Utah Physicians for a Healthy Environment. He says they are confused and very disappointed in the governor’s failure to veto the bill.

“For multiple reasons we think this is one of the worst bills,” says Moench, “maybe THE worst bill that came out of the session this year.”

Moench says the legislation was written by the wood burning industry and ignored the will of the majority to have cleaner air. He says his group and other air quality advocates will continue with efforts to educate the public on the harmful effects of wood burning, especially on children.

“Wood smoke is uniquely toxic, it’s emitted right where people spend most of their time, and it penetrates the homes of everyone in the vicinity more easily than almost any other type of pollution because to particles are so small…even smaller than particles from tailpipes,” Moench says.

John Mortensen is one of the leaders of Utahns for Responsible Burning, which lobbied for HB 396. He said in a statement that without the threat of a ban “Utah is pursuing a common-sense solution that protects responsible burning and preserves basic freedoms.”

TAGS:
HB 396UTAH PHYSICIANS FOR A HEALTH ENVIRONMENTUTAHNS FOR RESPONSIBLE BURNINGDR. BRIAN MOENCH

Zevenberg aan de rook………………

Ook in de gemeente Zevenberg is het voor houtstokers een feest…..

Gemeente vindt dat er weinig aan de hand is………………..de foto laat wel even wat anders zien.

11058426_825546430871230_6523038216364075300_o

Ook het seizoen van de barbecue is weer begonnen.

2914638
© ANP

Moet dat nou echt, dat zinloze barbecuen?BRON VOLKSKRANT

Niet op houtskool. Ook moet je zorgen dat het vet (heel ongezond dat BBQ) niet op de hittebron komt. De rook is schadelijk en geeft veel overlast voor uw buren. Niemand hoeft uw rook in huis te krijgen. Nederland is een propvol land. We leven niet in Zweden of Noorwegen etc. waar ruimte geen probleem is. BBQ is trouwens voor de fanatieke houtstoker met hun CO2 neutraal verhaal heel milieu onvriendelijk. Niet alleen de rook is schadelijk, maar ook de veestapel zorgt voor enorme CO2 en fijnstof uitstoot. Dus minder vlees (vooral vet) en meer groenten. Dan wordt het pas echt gezellig. VAN FIJNSTOF SLIPPEN JE ADEREN DICHT + HET VET VAN JE HEERLIJKE BBQ + DE GEZELLIGE SIGARET PAS, NA JAREN KOM JE OPEENS MET DRUK OP DE BORST BIJ DE EERSTE HULP EN DAN ………………

17 april 2015,

Brief van de dag

Ook het seizoen van de barbecue is weer begonnen. Prachtig oktoberweer lokt mensen naar buitenDe nieuw gekochte exemplaren worden weer en masse in de fik gestoken om er lekkere kip en worstjes op te bakken in de frisse lucht, lekker buiten eten met de eerste lentezon. Waarom moet dat met zoveel stankoverlast? Moet dat nou echt, dat zinloze (nooit gaar wordende) gehannes, waar elk niet-barbecuende mens zich aan ergert? bbqNiet alleen mijn huis staat in een wolk van rook, hele rijen, alle terrassen, balkons, tuinen en binnenplaatsen, één grote stank! En, met pech, als je je raam openlaat, krijg je de geur je huis niet uit. Waarom mag dat eigenlijk, overheid? Corina Borst, Amsterdam

Dit zijn de overige ingezonden brieven uit de Volkskrant van 17 april 2015.

Je hebt fijnstof en fijnstof

Meer koeien melken geeft meer fijnstof en de afschaffing van de melkquotering leidt tot een onbeheersbare situatie. Deze bewering deed hoogleraar Bert Brunekreef (Wetenschap, 16 april) . Dat is nogal kort door de bocht. De vraag is eerst naar welk type fijnstof je kijkt. Als het gaat over primair fijnstof, dan is de bijdrage van de melkveehouderijsector hieraan marginaal. Het meeste primaire fijnstof uit de veehouderij wordt geproduceerd door vee dat op strooisel wordt gehouden. En dat vee (meestal pluimvee) zit juist weer vaak in stallen waar goede maatregelen te nemen zijn om uitstoot hiervan te voorkomen. Bij secundair gevormd fijnstof speelt ammoniak (en dus de veehouderij) een belangrijke rol. Ammoniak reageert in de lucht met stikstof- en zwaveloxiden tot secundair fijnstof. Het Nederlandse beleid is er echter sterk op gericht om het totale ammoniakplafond terug te dringen (onder andere via de Programmatische Aanpak Stikstof of PAS), waardoor dit fijnstof automatisch ook zou worden gereduceerd. De groei van de melkveehouderij moet volgens de PAS steeds passen binnen dit ammoniakplafond. Van een onbeheersbare situatie zoals Brunekreef noemt, is dus geenszins sprake. Mits het beleid werkt. Dr. ir. Bastiaan Meerburg, afdelingshoofd Veehouderij & Omgeving Wageningen

En nu de touringcars

Als de stadsbussen in Amsterdam elektrisch worden (Voorpagina, 15 april) zijn de touringcars zeker aan de beurt! Zij verstoppen en vervuilen de binnenstad enorm. Marijke Verhaak, Amsterdam

‘de man en zijn vuur, daar komt niemand tussen’

EEN BEWUSTE HOUTSTOKER IS GEEN ROKER

EEN BEWUSTE HOUTSTOKER IS GEEN ROKER

Op 14 februari stond in de rubriek Groen Economie een zeer kritisch artikel, waarin door een handvol deskundigen werd gesteld dat hout stoken weliswaar gezellig is, maar vaak giftig. Open haarden en houtkachels bij gemiddeld gebruik zijn slecht voor het milieu en voor de gezondheid van de stoker en diens buren. Kachelverkopers zeiden zelfs dat bijna niemand erin slaagt een haard of kachel te branden zonder onverantwoord veel stank en milieuschade.

Fervente stokers lieten daaropvolgend van zich horen, waaruit bleek ‘de man en zijn vuur, daar komt niemand tussen’

Volgens de stichting van Nederlandse Haarden- en Kachelbranche kunnen we iets minder schadelijk stoken als we het volgens ‘de Zwitserse methode’ doen. Daarmee wordt de vlam gejaagd in de kachel zonder al te veel schadelijke rook te veroorzaken. Daarbij wordt de kachel top-down gestart; dikker hout op de aslaag, dun aanmaakhout erop en bovenaan (geparaffineerde) aanmaakblokjes. Voor een schoner vuur is dit echter niet genoeg. Hakhout haardblokken moeten vóór het stoken minstens 2 dagen in huis bewaard worden om een lagere vochtigheid te krijgen. Haardhout dat eerst gedroogd is in een oven (oven gedroogd hout) is energetische gekheid. Daarnaast hebben veel kachels een te groot vermogen en moet tijdens het stoken worden getemperd. Dit leidt weer tot onvolledige verbranding en daarom zijn kleine(re) kachels geschikter. De grootste killer is fijnstof, vooral de onzichtbare, kleine zwarte roetdeeltjes, die schade veroorzaken aan de longen.

Het Instituut RIVM (Milieu Ministerie) stelt dat er geen veilige norm bestaat.

Er zijn ook mensen, die zelf slachtoffer waren van een uitbundig stokende buurman, en ondanks dat ze niets hebben dat op astma lijkt, ondervonden zij wel ernstige hinder van houtrook.

Eén van die mensen heeft een website gelanceerd onder www.houtrook.nl waarop o.a. een onderzoek is te lezen, waaruit blijkt dat 41 % van het fijnstof in de Vlaamse lucht afkomstig is van huishoudelijke houtverbranding. Het vlaamse wegverkeer zou verantwoordelijk zijn voor 18%. Alhoewel er verschillende rekenmethoden zijn, stelt het Nederlandse RIVM, dat 5% van de emissie van fijnstof afkomstig is van open haarden en houtkachels.

De kern is, dat die uitstoot (emissie van fijnstof) plaats vind waar mensen wonen, en daarom al snel sprake is van overlast.

Ook een studie voor Agentschap.nl onderstreept dat het stookgedrag cruciaal is voor de schadelijke milieueffecten van kachels en haarden. Het smoren van vuur i.p.v. tijdig opnieuw bijvullen van houkachels veroorzaken juist giftige uitstoot van fijnstof.

Bron: Volkskrant – Green Economie 28 februari 2014

Wij, Greenheat stellen vast, dat hout stoken een hekel punt van discussie was, is en blijft in relatie tot mens & milieu.

In plaats van houten blokken te gebruiken is het gemakkelijker om de milieuvriendelijke Enviro-Log© haardblokken te nemen ; ze brand schoner, minder emissies, bevatten geen chemische additieven en genereren meer warmte dan hout.

Politieke partijen over houtstook

Politieke partijen over houtstook

EMMELOORD – Op basis van door de lezers aangedragen vragen heeft De Noordoostpolder de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noordoostpolder meedoen een aantal stellingen voorgelegd.

Tot aan de verkiezingen wordt er wekelijks op één stelling kort gereageerd.

Houtstook

De vijfde stelling betreft de toenemende populariteit van houtkachels en het ongelimiteerd stoken van droog en nat hout. Bewoners van Noordoostpolder, met name in het buitengebied, kunnen gemakkelijk aan kachelhout komen.

Er is mogelijk sprake van uitstoot van voor de gezondheid schadelijke stoffen. En omwonenden ervaren stankoverlast, of het nu gaat om het stoken van nat of droog hout.

Stelling: Er moet onderzoek worden gedaan naar luchtvervuiling en stankoverlast veroorzaakt door het verbranden van hout in houtkachels. In geval van vervuiling en/of overlast moeten er maatregelen worden getroffen.

1. CDA

Een bewuste stoker is geen roker! Maar jammer genoeg stookt niet iedereen optimaal met goede kachels en kurkdroog hout. Niet verbieden maar goede voorlichting kan de uitstoot van fijn stof drastisch verminderen.

Goed gestookt is het een duurzame energiebron voor inwoners en bedrijven. Slecht gestookt is het wel gezellig maar niet duurzaam. Stoken met sprokkelhout en terug planten!

2. VVD(Logisch die denken maar aan 1 ding en dat is niet uw gezondheid)

De VVD vindt dit een wanstaltig idee. De VVD is wars van dit soort onzinnige onderzoeken en daarmee eventuele idiote regels en beperkingen voor de gezelligheid van onze inwoners.

Er zijn genoeg technische keuzemogelijkheden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, wij laten mensen daarin vrij.

3. PvdA-GroenLinks

Is het onderzoeken waard. In geval van vervuilingen/of overlast moeten er maatregelen worden getroffen.

PvdA-GroenLinks vindt dat gebruik van houtkachels niet beperkt hoeft te worden er is tegenwoordig ook voor particulieren voldoende technologie om stank en vervuiling tegen te gaan.

4. CU-SGP

ChristenUnie-SGP wil minder regels en betutteling. De basisregel is dat we zelf meer verantwoordelijkheid durven nemen en samen moeiten en ergernissen proberen op te lossen.

Er is al veel onderzoek beschikbaar over dit probleem. Als we er niet samen uitkomen kunnen we contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

5. Politieke Unie

Een brandende haard of houtkachel is sfeer verhogend maar kan ook nadelige gevolgen hebben.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer 10 procent van de Nederlanders overlast van houtstook ondervindt. Landelijk wordt aandacht aan dit feit besteed.

De P.U. is van mening dat mensen die overlast ondervinden in gesprek moeten gaan met veroorzakers en samen zoeken naar mogelijkheden tot verbetering.

6. ONS Noordoostpolder

Een onderzoek is volstrekt overbodig. Het is bekend dat stoken met nat hout of hout dat korter dan 3 jaar droog heeft gelegen voor problemen kan zorgen.

Als er echt aanwijzingen zijn op vele meldingen stankoverlast en schoorsteenbranden dan groter inzetten.

Geen regels om stoken met hout tegen gaan. In geval van overlast moet aangifte gedaan worden zodat er gecontroleerd en gehandhaafd kan worden.

7. D66

Onderzoek naar luchtvervuiling door houtstook juichen wij toe. Evenals onderzoek naar het objectiveren van de schadelijkheid daarvan voor de woon- en leefomgeving in verband met handhaving.

Een dergelijk onderzoek is echter te groot voor onze gemeente alleen. Dat moet daarom een landelijk onderzoek zijn in opdracht van de rijksoverheid.

Geurhinder moeten mensen onderling in principe regelen. De gemeente moet wel via de website informatie en regels voor goed stookgedrag geven.

8. PVVP

Wij zijn zeker van mening dat er onderzoek gedaan moet worden naar luchtvervuiling en stankoverlast door het verbranden van hout in houtkachels.

Wij krijgen steeds meer klachten van omwonenden die vanwege aandoeningen van de luchtwegen zich geen raad weten met deze luchtvervuiling, ook het drogen van de was ondervindt de nodige hinder.

Bij overlast moet handhavend worden opgetreden.

9. SP

SP Noordoostpolder is voor een onderzoek naar luchtvervuiling. Maar eventuele kosten van handhaving bij invoering van maatregelen moeten wel reëel zijn. Geld moet wel juist besteed worden.

Artikel geplaatst door Margé Hof op 14-03-14 10:58.

– See more at: http://www.denoordoostpolder.nl/nieuws/53389/politieke-partijen-over-houtstook/#sthash.THgMs6l5.dpuf

25 % heeft een houtkachel >10 % heeft ernstige overlast :TIJD VOOR ACTIE!!!

 

Uiteraard zit er weer een slap verkoopverhaal van een kachelverkoper in maar géén verhaal van een persoon die ernstige gezondheidsklachten heeft “dankzij” houtrook.
Bovendien is er al zoveel onderzoek in het buitenland gedaan over de schadelijke kanten van houtrook maar natuurlijk moeten wij in NL kijken of water ook echt nat is…
In het filmpje zie je alleen een PM2.5 meter terwijl er tal van carcinogene stoffen in houtrook zitten die “gemakshalve” vergeten worden.
Al met al een stuk onvolledige berichtgeving die m.i. getuigt van slechte eenzijdige journalistiek van editie.nl.
Maar wie weet komt er toch nog iets positiefs uit dat GGD-onderzoek.

Frans was ook op RADIO 1